April 2016

Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse

Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse [2016-04-11] Kammarrätten har i dom med mål nr 7235-7239-15 bedömt att en rättelse inte är gjord på den skattskyldiges eget initiativ utan efter utredning av skatteverket. Skattetillägg kan därmed tas ut. Skatteverket skickade en förfrågan till den skattskyldige, A, där han ombads redovisa vilka utländska inkomster han haft under inkomståren …

Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse Läs mer »

Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster

Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster [2016-04-11] Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från den 16 februari 2016, mål nr 2656-13 och 3238-12, medgivit avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fodringar men inte på näringsbetingade andelar. Vad gäller målet med koncerninterna fordringar ansåg domstolen att avdragsförbudet i det aktuella fallet utgjorde ett hinder för kapitalrörelser mellan …

Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster Läs mer »

Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar

Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar [2016-04-11] Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom med mål nr 15488-15 bedömt att ett irländskt s k private unlimited company with share capital, inte motsvarade ett svensk aktiebolag, något som medfört beskattning av kapitalvinster. Det irländska bolaget omfattades av den irländska …

Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar Läs mer »

Incitamentsutredningen

Incitamentsutredningen [2016-04-11] Vi har tidigare skrivit om den s k incitamentsutredningen som haft till uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med utredningen har varit att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. Den 15 mars 2016 lämnade utredningen sitt betänkande ”beskattning av incitamentsprogram” till regeringen. Utredningen …

Incitamentsutredningen Läs mer »

Sänkt moms på mindre reparationer

Sänkt moms på mindre reparationer [2016-04-11] Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten att minska resursanvändning och utsläpp. När det gäller bruksföremål väljer många som har ekonomisk möjlighet att köpa nytt istället för att reparera och underhålla. För att produkter och råvaror ska användas på ett effektivt och hållbart sätt …

Sänkt moms på mindre reparationer Läs mer »

Scroll to Top