Sök i Advice Skatteinfo

Sök bland nyheterna eller filtrera på publiceringsår.

Filter - All
2017
2016
2015
2014
 • Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning
  2018-07-05
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs ett indirekt aktieinnehav i ett verksamhetsdrivande aktiebolag medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, men inte väsentlig anknytning.
  Läs mer

 • HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning
  2017-12-27
  Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet.
  Läs mer

 • Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler
  2017-12-12
  Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter.
  Läs mer

 • Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt
  2017-12-08
  Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten.
  Läs mer

 • Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser
  2017-11-29
  Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats.
  Läs mer

 • Ta ut tillräckligt med lön 2017
  2017-10-31
  Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning.
  Läs mer

 • 25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag
  2017-10-17
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut om att beskatta utdelning från ett onoterat cypriotiskt bolag med 30 procent. Enligt HFD:s dom strider beslutet mot den fria rörligheten i unionsrätten och kan inte rättfärdigas. Därmed ska beskattning ske till 25 procent som vid utdelning från ett svenska onoterade bolag.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse
  2017-10-16
  Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om en stiftelse i Lichtenstein som Skatterättsnämnden (SRN) inte bedömde motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast SRN:s besked vilket innebär att utbetalningar inte ska tjänstebeskattas.
  Läs mer

 • Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode
  2017-10-03
  Högsta förvaltningsdomstolen nekade i en dom i somras att styrelseuppdrag faktureras genom bolag, vilket Advice Skatteinfo tidigare skrivit om. Skatteverket förlänger nu den övergångsfas som tidigare har aviserats för ingångna avtal.
  Läs mer

 • Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal
  2017-09-29
  Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets ägare. Bolagets verksamhet har kopplats till en lokal som ägaren haft tillgång till och som han skickat mail och ringt telefonsamtal från.
  Läs mer

 • Ändring av portugisisk skattestatus för pensionärer utreds
  2017-09-20
  Den portugiska regeringen utreder, enligt nyheter i portugisisk media, möjligheten att utländska pensionärer som vill komma till Portugal under det så kallade NHR systemet (Non-Habitual Residents) ska betala en minsta personlig inkomstskatt. Det är ännu osäkert om en ändring kommer till stånd och när den i så fall träder i kraft.
  Läs mer

 • Dags att anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket
  2017-09-18
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om en ny lagstiftning som innebär att de flesta företag och föreningar med flera måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets ägarregister. Från den 1 september 2017 är det nu möjligt att anmäla verkliga huvudmän och anmälan ska vara lämnad senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.
  Läs mer

 • Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln
  2017-08-31
  En affärsöverenskommelse som förhandlats fram i marknadsmässig konkurrens mellan två företag har inte medfört att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet. Utomståenderegeln har därmed ansetts tillämplig.
  Läs mer

 • Regeringen går inte vidare med ändrade 3:12-regler
  2017-08-29
  Regeringen meddelade i helgen att de inte går vidare med det omtvistade förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna. Som en konsekvens av att regeringen inte driver förslagen om ändrad fåmansföretagsbeskattning vidare läggs även förslaget om generationsskiften tills vidare på is.
  Läs mer

 • Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital
  2017-08-25
  För delägare i fåmansaktiebolag finns en bestämmelse om samma och likartad verksamhet. Enligt bestämmelsen ska karenstiden för ett bolag där delägaren inte längre är aktiv förlängas om delägaren eller en närstående till denne fortsätter med samma eller likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag. Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag med lägre beskattning.
  Läs mer

 • Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton
  2017-08-23
  Sverige har sedan länge informationsutbytesavtal med ett stort antal länder. Det innebär att Skatteverket från dessa länder kan begära uppgifter om utländska konton, ägarförhållanden i bolag m.m. Från och med i höst kommer uppgifter om finansiella konton från de berörda länderna i stället automatiskt till Skatteverket.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring
  2017-08-23
  I samband med förvärv av ett dotterbolag tecknade det köpande bolaget en transaktionsförsäkring. Syftet med försäkringen var att ersätta det köpande bolaget för skada om garantier som säljaren har lämnat inte uppfylls. Skatterättsnämnden (SRN) skulle besvara frågan om bolaget får dra av utgiften för premien för försäkringen – och svaret är nej.
  Läs mer

 • Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden
  2017-08-15
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast tre förhandsbesked om aktiegåvor med koppling till anställningsförhållanden. Frågan avsåg om aktieöverlåtelserna kunde godtas som skattefria gåvor eller om de skulle lönebeskattas eftersom de ansågs vara ersättning för arbete. Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om förhandsbeskeden.
  Läs mer

 • Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner för vissa företag
  2017-07-05
  Advice skatteinfo har tidigare skrivit att Regeringen vill införa lättnadsregler för personaloptioner för vissa företag. EU-kommissionen har nu godkänt förslaget och regeringen vill att detta införs från den 1 januari 2018.
  Läs mer

 • HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag
  2017-07-04
  Advice skatteinfo har tidigare i år skrivit om Skatterättsnämndens besked att neka att styrelsearvoden fakturerades genom eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu beskedet. Det är bara när uppdragen är tillfälliga och särskilt avgränsade som detta tillåts.
  Läs mer

 • Johan Elveland ny delägare i Advice
  2017-06-15
  Från och med juni blir Johan Elveland ny delägare i Advice. Vi gratulerar Johan till delägarskapet!
  Läs mer

 • Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag
  2017-06-15
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
  Läs mer

 • Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa
  2017-06-15
  Kammarrätten fann i sin prövning att konferensresan till Nice hade väsentliga inslag av nytta för arbetsgivaren och att tiden för rekreation inte var anmärkningsvärd. Den anställde som ärendet gällde skulle därför inte förmånsbeskattas.
  Läs mer

 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  2017-06-15
  Vi på Advice önskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar. I sommar håller Advice kontoret stängt v. 30-31.
  Läs mer

 • Advice välkomnar fem nya medarbetare!
  2017-06-08
  Fem nya medarbetare börjar på Advice: Maj Saarinen, Eloise Wallin och Åsa Carlsson har tillträtt under våren, Hanna Nisell Kjebon och Matilda Gustafsson börjar i september.
  Läs mer

 • Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet
  2017-05-04
  Kan en anställd bilda ett nytt bolag som levererar tjänster till den före detta arbetsgivaren? Risken är att Skatteverket ser strukturen som en form av anställning och att den tidigare anställde fortfarande ska ses som anställd. Därför är det viktigt att kunna påvisa den nya verksamhetens självständighet.
  Läs mer

 • Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning
  2017-05-02
  Skatterättsnämnden har ansett sökanden ha avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som även används privat.
  Läs mer

 • Smittad verksamhet vid generationsskifte
  2017-05-02
  Skatterättsnämnden har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av kor överförts mellan företagen. Att korna sålts över till marknadspris påverkar inte bedömningen.
  Läs mer

 • Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås
  2017-03-31
  Fastighetsutredningen har nu lagt fram sina förslag. Utredningen föreslår att paketering av fastigheter även fortsättningsvis ska tillåtas – men att avskattning ska ske. Även förändringar avseende stämpelskatten föreslås. Advice ifrågasätter om utredningens förslag blir verklighet i denna utformning då utredaren i sin rapport anser att förslaget kommer att leda till ett minskat byggande vilket torde vara poltiskt sprängstoff i dagens läge. 
  Läs mer

 • Dags att deklarera!
  2017-03-23
  Skatteverket skickar nu ut årets inkomstdeklarationer till privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer

 • Regeringen slopar vissa 3:12-förslag
  2017-03-23
  Advice Skatteinfo skrev i november om det utredningsförslag som förväntas leda till ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen slopar vissa av utredningens förslag när lagförslaget nu skickas på remiss.
  Läs mer

 • SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent
  2017-03-23
  Utflyttade begränsat skattskyldiga personer som får inkomster från Sverige betalar SINK-skatt på dessa (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). I överläggningar inför vårbudgeten föreslås SINK-skatten höjas till 25 procent.
  Läs mer

 • Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?
  2017-03-21
  Regeringen inleder ett arbete för att stoppa möjligheten för svenska pensionärer att ta ut hela sin privata tjänstepension skattefritt genom att flytta till Portugal.
  Läs mer

 • Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän
  2017-03-20
  Snart förväntas en ny lag medföra att företag och föreningar måste anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket senast 31 december 2017.
  Läs mer

 • Synsätt avseende förändring av bostadsrätt ska gälla först från 2018
  2017-03-13
  Skatteverkets ställningstagande (som Advice Skatteinfo tidigare skrivit om) har blivit mycket omskrivet och kritiserat. Skatteverket meddelar nu att synsättet kommer att tillämpas först från 1 januari 2018.
  Läs mer

 • Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning
  2017-02-22
  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande meddelat att en väsentlig förändring av en bostadsrätt innebär att den anses såld och medför därför en kapitalvinstbeskattning. Det kan utlösa en stor vinstskatt för den som ändrar en lägenhet som stigit mycket i värde sedan den först skaffades. En sådan förändring som avses kan exempelvis ske vid tillbyggnad av vindsvåning, övertagande av ett nytt rum och i vissa fall när en parkeringsplats läggs till bostadsrätten.
  Läs mer

 • Hur många dagar får jag vara i Sverige efter utflyttning?
  2017-01-26
  Ett nytt utlåtande från Skatterättsnämnden sätter åter igen fokus på hur komplicerade reglerna om stadigvarande vistelse är. Dessa regler är avgörande för om en person som flyttar ut från Sverige ska anses skattskyldig i Sverige eller inte. Det handlar inte bara om att bo utomlands sex månader om året för att inte ses som skatteskyldig i Sverige – reglerna är mer komplicerade än så.
  Läs mer

 • Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden
  2017-01-17
  Skatteverket har sedan länge haft en inställning att utländska stiftelser vanligtvis inte kan jämföras med svenska familjestiftelser och att dessa därför ska ses igenom. Skatterättsnämnden har nu prövat en liechtensteinsk stiftelse och beslutat att stiftelsens tillgångar ska beskattas som stiftarens eller förmånstagarens egna tillgångar.
  Läs mer

 • Lättade regler avseende personaloptioner föreslås
  2017-01-17
  Regeringen föreslår lättnad av personaloptioner i vissa fall. Enligt förslaget ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Inte heller ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter.
  Läs mer

 • Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare
  2017-01-17
  Cypriotiskt bolag har fått fast driftställe genom koppling till de svenska ägarnas bostäder.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag
  2017-01-17
  Skatterättsnämnden har i sitt besked ansett att ett styrelseuppdrags personliga art innebär att styrelsearvodet ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom i vissa fall som när det gäller uppdrag begränsat i tid gällande ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag.
  Läs mer

 • Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017
  2017-01-17
  Räknar du med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor avseende inkomståret 2016 och vill undvika kostnadsränta på skattekontot ska du göra en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto senast den 13 februari 2017.
  Läs mer

 • Förändringar på personalområdet
  2016-12-09
  Caroline Sölvin som förnärvarande är föräldraledig har erbjudits en ny tjänst och kommer inte tillbaka till oss efter sin föräldraledighet. Vi önskar Caroline lycka till på sin nya tjänst och ser fram emot att fortsatt hålla kontakten med henne.
  Läs mer

 • Från årsskiftet gäller rutavdrag för ytterligare några tjänster
  2016-12-09
  Från och med den 1 januari 2017 omfattas även reparation och underhåll av vitvaror i hemmet av skattereduktion (rutavdrag).
  Läs mer

 • Har du skatt att betala som ska betalas senast den 12 december?
  2016-12-09
  Om du fick ditt slutskattebesked i september och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 december 2016. Av ditt slutskattebesked framgår det om du har skatt att betala eller få tillbaka samt vilket betalningsdatum som gäller.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om friskvårdsförmåner
  2016-12-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat det förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden angående friskvårdsbidrag som Advice berört i ett tidigare nyhetsbrev. Beskedet avsåg dels frågan om friskvårdsbidraget skattefritt kunde användas till ett exklusivare träningskort som inkluderade kringaktiviteter såsom relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar, dels om friskvårdsbidraget kunde användas till golfspel på pay and play-bana och driving range.
  Läs mer

 • Skatterättsnämden har prövat två fall av andelsbyten
  2016-12-09
  Skatterättsnämnden har prövat två ansökningar om andelsbyten. I båda fallen har det beslutats att förutsättningarna för framskjuten beskattning är uppfyllda, vilket innebär att sökandena inte drabbas av omedelbara skattekonsekvenser. Andelsbytena har även medfört att de sparade utdelningsutrymmena, samt de tidigare omkostnadsbeloppen behållits. Andelsbyten kan vara andvändbara vid omstruktureringar då de exempelvis möjliggör att outnyttjade utdelningsutrymmen inte går förlorade.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall av väsentlig anknytning
  2016-12-08
  Högsta förvaltningsrätten (HFD) har prövat två förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige. I det första fallet ansåg HFD till skillnad mot Skatterättsnämnden att det inte var fråga om väsentlig anknytning till Sverige med anledning av inflytande i näringsverksamhet här. I det andra fallet fastställde HFD Skatterättsnämndens besked om att en nyinförskaffad lägenhet medförde väsentlig anknytning hit.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen har nekat Skatteverket att fatta ett nackdelsbeslut
  2016-12-08
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att Skatteverket inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige kan fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. Detta kan i vissa fall användas till vår fördel när vi företräder våra kunder i skatteprocesser.
  Läs mer

 • Ta ut lön 2016
  2016-12-08
  Inför årsskiftet bör du som är fåmansföretagare se över din skattemässiga situation i syfte att ta ut rätt lön för 2016. Advice listar fem punkter att fundera över.
  Läs mer

 • Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats
  2016-11-03
  Under eftermiddagen den 3 november släpptes den utredning som påbörjades 2014 och förväntas medföra ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag. En utgångspunkt för utredningen har varit att förslagen sammantaget ska medföra ökade skatteintäkter. Utredningen har även syftat till att förenkla nuvarande bestämmelser.
  Läs mer

 • Stopplagstiftning angående kattrumpor
  2016-11-03
  Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning. Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet.
  Läs mer

 • HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte
  2016-11-03
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende aktiegåva. Fallet avsåg en gåva i form av tio procent av aktierna i ett bolag till en son som även var VD i bolaget.
  Läs mer

 • Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor
  2016-11-03
  Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor och i två av fallen funnit att det funnits en gåvoavsikt och att någon inkomstbeskattning därför inte ska ske. I det tredje fallet fann Skatterättsnämnden att överlåtelsen hade sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget och att denne därför skulle inkomstbeskattas för gåvan.
  Läs mer

 • Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal
  2016-10-05
  Advice deltog den 6 oktober på en mycket uppskattad After Work på temat ”Ett liv i Portugal”. Eventet arrangerades tillsammans med kapitalförvaltaren Quesada och Portugal-experterna Leventa. Det blev en lyckad tillställning med många spännande möten och frågor.
  Läs mer

 • HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner
  2016-10-05
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att villkoren i ett syntetiskt optionsprogram med en extra ersättning inte förtar optionernas karaktär av värdepapper.
  Läs mer

 • Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter
  2016-10-05
  Skatterättsnämnden har inte ansett att det kommunala bostadsaktiebolaget bedriver handel med fastigheter när bolagets fastighetsbestånd om 290 fastigheter minskas med 60 fastigheter.
  Läs mer

 • Näringsbeskattning för mäklare vid försäljning av egna bostadsrätter
  2016-10-05
  Kammarrätten i Stockholm har ansett att en mäklare ska beskattats i näringsverksamhet för försäljning av två bostadsrätter som mäklaren sålt privat. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg det bevisat att de två aktuella bostadsrätterna införskaffades enbart i syfte att säljas och att de inte införskaffats för permanent boende.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln
  2016-10-05
  Vid prövning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, ofta benämnd konsultregeln, så har endast delägare som är verksamma i det företag som prövningen avser, eller i ett dotterbolag till detta, ansetts som en delägare vid bedömning av om ett företag är ett fåmansföretag.
  Läs mer

 • Förslag att taket vid uppskov tillfälligt ska försvinna
  2016-10-05
  Enligt nuvarande regler kan den som säljer sin bostad få uppskov med beskattningen med som mest 1 450 000 kr av vinsten. Regeringen föreslår nu att under fyra år tillfälligt slopa detta beloppstak för försäljningar som sker mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.
  Läs mer

 • Förslag om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
  2016-10-05
  Statslåneräntan används som referensränta i skattelagstiftningen till exempel som ett mått på en riskfri alternativavkastning samt för att avspegla en låneränta på marknaden. För att undvika oavsedda effekter om statslåneräntan blir noll eller negativ föreslår regeringen att det införs bestämmelser om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen från och med 1 januari 2017.
  Läs mer

 • Rutavdraget gäller nu för fler tjänster
  2016-10-05
  Den 1 augusti 2016 utvidgades rutavdraget för fler tjänster inom trädgård, flytt och IT. Nu gäller skattereduktion även för beskärning och fällning av träd, flytt av bohag samt hjälp med installation av dator, router och liknande. Tänk på att du behöver uppfylla en del villkor för att kunna få rot- och rutavdrag.
  Läs mer

 • 3:12-utredningen förväntas redovisas den 1 november
  2016-10-05
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare. Uppdraget har först utvidgats och därefter har utredningstiden förlängts. Utredarna förväntas nu redovisa sitt uppdrag den 1 november 2016.
  Läs mer

 • Kom och prata utflytt till Portugal!
  2016-08-09
  Står du inför en förändring? Har du funderat på att flytta utomlands? Den 6 oktober klockan 17:00 har du möjlighet att under angenäma former få information om och prata utflytt till Portugal med Advice.
  Läs mer

 • Slutskattebesked redan i september för vissa företagare
  2016-08-09
  Skatteverket har gått ut med att en del näringsidkare samt delägare i aktie- eller handelsbolag som har skatt att betala ska få sitt slutskattebesked redan i september i stället för i december.
  Läs mer

 • HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier
  2016-08-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) besked och anser att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på ett tillvägagångssätt med flera aktieöverlåtelser för att undgå bestämmelserna om kvalificerade andelar. Det ansågs att andelsägaren med det tilltänkta förfarandet kringgick syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar eftersom arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster samtidigt som en närstående kunnat fortsätta bedriva verksamheten.
  Läs mer

 • HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet
  2016-08-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer att de byråer där två bröder, båda advokater, är verksamma bedriver samma eller likartad verksamhet som bedrivits i deras faders bolag. Faderns bolag har bröderna erhållit genom arv och där har de aldrig själva varit verksamma.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner
  2016-08-09
  Skatterättsnämnden (SRN) beslutade att friskvårdsbidrag inte skattefritt kan användas till ett exklusivare träningskort. Däremot godtog SRN att friskvårdsbidraget används till golfspel på en pay and play-bana och driving range.
  Läs mer

 • Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag
  2016-08-09
  Skatterättsnämnden (SRN) har funnit att ett innehav om 5,5 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag – med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget – medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och därmed väsentlig anknytning till Sverige.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd
  2016-08-09
  En fastighet som indirekt har överlåtits till en anställd som inte är närstående till givaren har mot bakgrund av den nära relation som utvecklats mellan givaren och den anställde skattemässigt betraktats som gåva. Transaktionen har därför inte utlöst någon beskattning.
  Läs mer

 • Kunderna ger Advice högt betyg
  2016-06-09
  I april 2016 ställde vi en viktig fråga till våra 127 största kunder: Skulle du rekommendera Advice till en affärsbekant? Nu har kunderna svarat, och de ger Advice ett högt betyg.
  Läs mer

 • Jan Carlzons lån inte förbjudet
  2016-06-09
  Kammarrätten meddelade den 18 maj 2016 att det lån som Jan Carlzon tagit och där säkerhet utgjordes av aktier i hans utländska bolag inte var förbjudet på grund av att banken förvaltar bolagets kapital.
  Läs mer

 • IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna
  2016-06-09
  Kammarrättsdom: Klarnas delägare har inte kunnat tillämpa utomståenderegeln då IT-konsulterna inte sågs som utomstående ägare. Kammarrätten anser att aktieägaravtalet och omständigheterna talar för att parterna gemensamt bedrivit verksamheteten. IT-konsulternas arbete utgjorde en avgörande faktor för Klarnas verksamhet.
  Läs mer

 • HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering
  2016-06-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om omstrukturering av Länna Möbler-koncernen. HFD hade i sitt avgörande att ta ställning till om de samtida och korsvisa överlåtelserna som ingår i ett planerat förfarande ska behandlas var för sig eller som byten vid inkomstbeskattningen.
  Läs mer

 • Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november
  2016-06-09
  Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu förlängt utredningstiden med två månader till senast den 1 november 2016.
  Läs mer

 • Inga Advice-kunder i de läckta så kallade Panamadokumenten
  2016-06-09
  Det har i media den sista tiden varit en omfattande rapportering om de så kallade Panamadokumenten. Läckan som avser miljontals dokument läcktes av en anonym källa genom den internationella organisationen för undersökande journalister ICIJ och kommer från byrån Mossack Fonseca i Panama.
  Läs mer

 • Regeringen presenterar 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt och penningtvätt
  2016-06-09
  I ett pressmeddelande uppger regeringen att EU-länderna bedöms förlora 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier och att det globala skatteundandragandet inom företagsbeskattningsområdet enligt OECD:s beräkningar uppgår till 100-240 miljarder dollar om året. Regeringen har därför presenterat ett 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.
  Läs mer

 • Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni
  2016-06-09
  Från och med den 1 juni gäller nya arbetsgivaravgifter för unga vilket innebär att full arbetsgivaravgift även ska betalas för personer som är födda 1991 eller senare.
  Läs mer

 • När kommer slutskattebesked från Skatteverket?
  2016-06-09
  I dagarna lämnas de sista deklarationerna som Advice har hjälpt till med att upprätta in till Skatteverket. Skatteverket skickar slutskattebesked vid fyra tidpunkter: i juni, augusti, september och december.
  Läs mer

 • Hemsidan numera mobilanpassad
  2016-06-09
  Advice hemsida har numera fått en mobilanpassad utformning. I samband med detta har även den vanliga hemsidan förnyats.
  Läs mer

 • Medarbetarna på Advice önskar alla en trevlig och solig sommar!
  2016-06-09
  Under sommaren stänger Advice kontoret veckorna 31 och 32.
  Läs mer

 • Dags att deklarera
  2016-04-11
  Mellan den 16 mars och 15 april skickar Skatteverket ut inkomstdeklarationen till privatpersoner. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer

 • Nyheter på medarbetarområdet
  2016-04-11
  Vi välkomnar Jon Wängborg till Advice. Caroline Sölvin är från och med den 1 mars 2016 föräldraledig. Ajdin Hadzic är från och med den 16 mars 2016 tillbaka på Advice efter föräldraledighet.
  Läs mer

 • Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier
  2016-04-11
  Kontinuitetsprincipen vid gåva gäller inte såvitt avser bedömningen av om aktier är kvalificerade i ett fåmansföretag.
  Läs mer

 • Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling
  2016-04-11
  En tilläggsköpeskilling, som utbetalats till ett bolag, har inte ansetts kunna beskattas som lön hos delägaren av bolaget. Den av Skatteverket påförda löneinkomsten och skattetillägg undanröjs därmed.
  Läs mer

 • Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav
  2016-04-11
  Ett 14 % innehav i ett aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget medfört väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet.
  Läs mer

 • Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse
  2016-04-11
  Kammarrätten har i dom med mål nr 7235-7239-15 bedömt att en rättelse inte är gjord på den skattskyldiges eget initiativ utan efter utredning av skatteverket. Skattetillägg kan därmed tas ut.
  Läs mer

 • Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster
  2016-04-11
  Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från den 16 februari 2016, mål nr 2656-13 och 3238-12, medgivit avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fodringar men inte på näringsbetingade andelar.
  Läs mer

 • Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar
  2016-04-11
  Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom med mål nr 15488-15 bedömt att ett irländskt s k private unlimited company with share capital, inte motsvarade ett svensk aktiebolag, något som medfört beskattning av kapitalvinster.
  Läs mer

 • Incitamentsutredningen
  2016-04-11
  Vi har tidigare skrivit om den s k incitamentsutredningen som haft till uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med utredningen har varit att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. Den 15 mars 2016 lämnade utredningen sitt betänkande ”beskattning av incitamentsprogram” till regeringen.
  Läs mer

 • Sänkt moms på mindre reparationer
  2016-04-11
  Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten att minska resursanvändning och utsläpp.
  Läs mer

 • Förhandsbesked avseende generationsskifte
  2016-02-16
  Genom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnas en möjlighet att generationsskifta genom interna aktieöverlåtelser. Den allmänna uppfattningen sedan 2006 har varit att sådana transaktioner inte har kunnat genomföras på grund av skatteflyktslagen och bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.
  Läs mer

 • 2016 - ett spännande skatteår
  2016-02-11
  Om 2015 skattemässigt var ett relativt händelselöst år så kommer 2016 bli desto mer spännande. Mest ser vi fram emot förslagen kring ändringar av de s.k. 3:12 reglerna, som är viktiga för ägare av fåmansföretag. Advice Skatteinfo listar de föreslagna förändringarna.
  Läs mer

 • Missa inte den 14 mars!
  2016-02-11
  2016-03-14: Fick du slutskattebesked i december 2015 och har restskatt att betala så ska slutskatten vara inbetald till Skatteverket senast den 14 mars 2016.
  Läs mer

 • Inför deklaration 2015
  2016-02-11
  Under tiden den 16 mars – 15 april pågår utskick av inkomstdeklarationen för privatpersoner. Vi vill redan nu påminna er om att börja sammanställa ert underlag för deklarationen.
  Läs mer

 • Förhandsbesked om gåva av aktier till familjemedlem
  2016-02-11
  En person som var ägare till flera fåmansföretag avsåg att trappa ned sitt engagemang och gav därför sin bror hälften av aktierna i samtliga bolag i gåva. Skatteverket ansåg att brodern som fick gåvan skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Nu har Skatterättsnämnden uttalat sig i ärendet, och nämnden håller inte med Skatteverket.
  Läs mer

 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
  2015-09-28
  Regeringen föreslår i årets budget att avdragsrätten för privatpensionssparande ska slopas helt.
  Läs mer

 • RUT-avdraget begränsas
  2015-09-28
  Begränsningen sker dels genom slopade tjänster, dels genom sänkt tak till 25 000 kr.
  Läs mer

 • ROT-avdraget sänks
  2015-09-28
  Den statliga subventionen sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.
  Läs mer

 • Jobbskatteavdraget trappas av
  2015-09-28
  Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget trappas av för personer under 65 år och med arbetsinkomster över cirka 50 000 kr i månaden.
  Läs mer

 • Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt
  2015-09-28
  Konsekvensen blir att fler privatpersoner får betala statlig inkomstskatt
  Läs mer

 • Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto
  2015-09-28
  Regeringen föreslår att schablonavkastningen höjs då dessa sparformer anses ha blivit för gynnsamma.
  Läs mer

 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
  2015-09-28
  Regeringen anser dessa utgifter har karaktär av privata levnadskostnader och att ett slopande leder till administrativa lättnader för Skatteverket.
  Läs mer

 • Slopad skattereduktion för gåva
  2015-09-28
  Skattereduktion för gåvor anses inte vara förenligt med avdragsförbudet för personliga levnadskostnader.
  Läs mer

 • Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs
  2015-09-28
  Föreslås gälla från och med 1 juni istället för 1 juli 2016.
  Läs mer

 • Sänkt skatt för pensionärer
  2015-09-28
  Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras.
  Läs mer

 • Budgetpropositionen 2016
  2015-09-28
  Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetproposition för år 2016 till riksdagen. Budgetpropositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och vänsterpartiet, innehåller väntade skattehöjningar.
  Läs mer

 • Slutskattebesked i september
  2015-09-14
  Skatteverket skickar ut nästa slutskattebesked nu i dagarna. Om du fått ditt slutskattebesked nu i september ska eventuell restskatt betalas in till Skatteverket senast den 14 december 2015. Om du ska få tillbaka pengar betalar Skatteverket ut dessa under vecka 38-39. Hör av dig om du har några frågor.
  Läs mer

 • Nya regler för arv i internationella situationer
  2015-09-14
  För att underlätta hanteringen av arv i internationella situationer har EU antagit gemensam lagstiftning. Vi råder våra kunder som är medborgare i ett EU-land och bosatta i ett annat att göra en översyn av sitt testamente så att rätt lands lag blir tillämplig på arvet.
  Läs mer

 • Aktuella skattefrågor
  2015-09-14
  Regeringen arbetar med en rad förändringar på skatteområdet. Här redovisar vi förslag som är aktuella den närmaste tiden.
  Läs mer

 • Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar
  2015-09-14
  Skatterättsnamnden har nyligen avgjort två rättsfall avseende näringsbetingade andelar.
  Läs mer

 • Låneförbudet och den förbjudna kretsen
  2015-09-14
  Högsta domstolen har den 9 juli 2015 avgjort ett mål om låneförbudet i aktiebolagslagen.
  Läs mer

 • Nya medarbetare
  2015-09-14
  Vi vill välkomna två nygamla medarbetare - Peter Björnäs och Johan Elveland.
  Läs mer

 • Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva
  2015-06-30
  Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 26 juni 2015 fastställt att överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kallad kattrumpa, ska behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen. Konsekvensen av detta är att någon kapitalvinstbeskattning inte ska ske. Överlåtelsen utlöser emellertid fortsatt stämpelskatt.
  Läs mer

 • Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen
  2015-06-30
  Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i praktiken innebär att området för när aktier kan anses vara kvalificerade utökas ytterligare.
  Läs mer

 • Förhandsbesked om blankning av aktier
  2015-06-30
  Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier.
  Läs mer

 • Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt
  2015-06-30
  Vid överlåtelse av fastigheter är det möjligt att sälja skattefritt (ingen inkomstskatt) genom att först förpacka fastigheten i ett bolag och därefter sälja fastighetsbolaget. Nu tillsätter Regeringen en utredning om förpackning av fastigheter.
  Läs mer

 • Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent
  2015-06-30
  De flesta företag ordnar någon gång event för sina kunder för att vårda de kundkontakter man har och för att skapa nya. Kostnaderna för detta kan vara avdragsgilla men det finns viktiga begränsningar. I målet nedan nekade Kammarrätten bolaget avdrag för kundkostnader.
  Läs mer

 • Slopad skattereduktion för gåva
  2015-06-30
  Regeringen har gått vidare med sitt förslag om slopad skattereduktion för gåva till Lagrådet.
  Läs mer

 • Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning
  2015-06-30
  Finansdepartementet har den 22 april 2015 remitterat en promemoria med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning från utländska företag om utdelningen får dras av som ränta i det utdelande utländska bolaget.
  Läs mer

 • Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt
  2015-06-30
  Företagskommitténs förslag att slopa avdragsrätten för bolagens räntekostnader och samtidigt sänka bolagsskatten har hittills inte lett till någon förändring utan bereds vidare av Finansdepartementet.
  Läs mer

 • Gåva av fastighet
  2015-03-04
  I höstas skrev vi i Advice Skatteinfo om Skatteverkets överklagande av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet slog fast att en s.k. kattrumpa inte ska beskattas som en kapitalvinst då transaktionen är att betrakta som en gåva. Nu har det kommit ytterligare två förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
  Läs mer

 • Dom i PwC-målet
  2015-03-04
  PwC vann över Skatteverket i ett mål om värderingen av bolagets aktier. Kammarrätten upphäver därmed Skatteverkets beslut att upptaxera delägare i PwC med närmare 50 miljoner kronor.
  Läs mer

 • Utökad utredning om 3:12-reglerna
  2015-03-04
  Vi har tidigare skrivit om att regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Nu utvidgas utredningen till att även omfatta de s.k. 3:12 reglerna, som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag.
  Läs mer

 • Fast driftsställe för utländska företag
  2015-03-04
  Skatteverket har meddelat ett nytt ställningstagande avseende bedömningen av fast driftsställe när det gäller utländska företags skyldighet att göra skatteavdrag och möjligheten att ingå socialavgiftsavtal.
  Läs mer

 • Snart dags att deklarera!
  2015-03-04
  Deklarationerna kommer att skickas ut mellan den 16 mars och den 15 april 2015. Det kan därför vara bra att redan nu börja sammanställa de underlag som ligger till grund för deklarationen.
  Läs mer

 • Påminnelse om inbetalning till skattekontot
  2015-03-04
  För dem som fick sitt slutskattebesked i december 2014 och har skatt att betala är förfallodagen för detta 12 mars.
  Läs mer

 • Skatteverkets granskning 2015
  2015-03-04
  Skatteverket meddelar på sin hemsida att de i år särskilt kommer att granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher.
  Läs mer

 • Förändrad avdragsrätt för pensionssparande
  2015-03-04
  Som vi informerat om tidigare har reglerna för rätt till avdrag för pensionssparande för fysiska personer ändrats.
  Läs mer

 • Slopad skattereduktion för gåvor
  2015-03-04
  Finansdepartementet har föreslagit ett slopande av skattereduktion för gåvor från och med den 1 januari 2016.
  Läs mer

 • Nyheter på medarbetarområdet
  2015-03-04
  Vi vill slutligen informera om att Sara Andersson avslutade sin anställning på Advice den 16 januari i år.
  Läs mer

 • Att tänka på inför årsskiftet
  2014-12-04
  Årsskiftet närmar sig och med det slutet på inkomståret. Vi har sammanställt en kom-ihåg-lista över saker som kan vara bra att tänka på innan den 31 december.
  Läs mer

 • Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken
  2014-12-04
  Det var alliansens budgetförslag som gick vinnande från riksdagens omröstning igår. Skattemässigt är alliansens budgetförslag inte särskilt revolutionerande eftersom förslaget har utformats som en motreaktion mot regeringens budget. Det finns således i princip inga nya förslag utan inriktningen är att behålla nuvarande regler.
  Läs mer

 • Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015
  2014-12-04
  Statslåneräntan den 30 november 2014 har fastställts till 0,9 procent.
  Läs mer

 • Skatteinbetalning
  2014-12-04
  Oavsett om du har skatt att betala eller om du har skatteåterbäring att vänta finns det viktiga datum att hålla reda på framöver. Advice listar dem.
  Läs mer

 • Samma eller likartad verksamhet
  2014-12-04
  Säljer man sitt verksamhetsbolag och sedan vill nyttja en del av vinstmedlen från denna försäljning i sitt nya verksamhetsbolag, samtidigt som man i ett annat bolag vill förvalta en del och nyttja reglerna kring karensbolag får man vänta på den fördelaktiga beskattningen.
  Läs mer

 • Nyheter på momsområdet
  2014-12-04
  Det har kommit två nyheter på momsområdet avseende redovisning av importmoms i skattedeklarationen och ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster.
  Läs mer

 • Skattetillägg och skattebrott
  2014-12-04
  Den som undanhållit skatt kan enligt svensk lagstiftning dels påföras skattetillägg och dels åtalas för skattebrott. Påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är idag två separata förfaranden, vilket anses strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen kommer nu med ett nytt lagförslag som innebär ett gemensamt förfarande.
  Läs mer

 • Advice skaffar hjärtstartare
  2014-12-04
  Sedan en tid tillbaka finns det nu därför tillgång till hjärtstartare i Advice kontor, och hela personalen har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.
  Läs mer

 • Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet
  2014-10-23
  I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar - Advice Skatteinfo har hela listan.
  Läs mer

 • Senaste nytt för fåmansföretag
  2014-10-23
  Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.
  Läs mer

 • Gåva av fastighet
  2014-10-23
  Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken.
  Läs mer

 • Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
  2014-10-23
  Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016.
  Läs mer

 • Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse
  2014-10-23
  Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem.
  Läs mer

 • Skattenyheter i korthet
  2014-10-23
  Nyheter i kortformat: 1) Sverige har nu avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden 2) Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning som dator eller surfplatta 3) Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och 4) Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.
  Läs mer

 • Nya medarbetare
  2014-10-23
  Mattias Andersson, Hanna Janson och Jessica Hamling har nyligen börjat arbeta hos Advice.
  Läs mer

 • Val 2014 special
  2014-09-01
  Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice skattenytt plockat fram vilka skattefrågor respektive parti driver samt vilka linjer oppositionen och alliansen driver. ​ Sedan är det lång väg fram till att förslagen blir nya skatteregler, men vi försöker reda ut vilka skattefrågor som finns med i valdebatten så att din röst kan påverka.
  Läs mer

 • Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram
  2014-06-17
  Den 6 mars 2014 meddelade regeringen att man tillsatt en särskild utredare för att se över skatteregler för optioner och andra aktierelaterade incitament.
  Läs mer

 • Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter
  2014-06-17
  Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra i vägledningen till K2-regelverket. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten.
  Läs mer

 • Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning
  2014-06-17
  Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av.
  Läs mer

 • Glöm inte att betala skatten
  2014-02-11
  För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014.
  Läs mer

 • Skattenyheter 2014
  2014-02-11
  Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln
  2014-02-11
  I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst.
  Läs mer

 • Skattefri pension vid flytt till Portugal
  2014-02-11
  Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal.
  Läs mer

 • Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen
  2014-02-11
  Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen.
  Läs mer

 • Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag
  2014-02-11
  Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu lämnat sitt utlåtande.
  Läs mer