ADVICE SKATTEINFO
 • Marknadsmässig ränta på interna lån
  2019-11-15
  en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd.
  Läs mer

 • Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?
  2019-11-15
  örra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av domarna.
  Läs mer

 • Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet
  2019-10-18
  Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet.
  Läs mer

 • Gåvor av aktier i familjeföretag
  2019-10-18
  I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer.
  Läs mer

 • Skattefrågor i budgetpropositionen
  2019-09-23
  Regeringen presenterade förra veckan budgetpropositionen för 2020. Flera av förändringarna på skatteområdet har aviserats tidigare, men propositionen innehåller även vissa nya och kommande förändringar.
  Läs mer

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen
  2019-09-23
  Advice har tidigare skrivit om att det för en tid sedan presenterats ett förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i syfte att fler utomlandsbosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska beskattas här. Någon proposition med ett lagförslag lades däremot aldrig fram. I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att bestämmelserna bör införas.
  Läs mer

 • Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås
  2019-09-23
  Reglerna om uppskov med vinstskatt vid försäljning av privatbostad har varit under kontinuerlig förändring den senaste tioårsperioden, med införande av olika taknivåer samt för en tid sedan den införda ”uppskovsräntan”. Från den 1 juli 2020 föreslås att taket blir 3 000 000 kr multiplicerat med säljarens andel av den sålda bostaden.
  Läs mer

 • Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner
  2019-09-06
  Olika typer av optioner används ofta som ett incitament för att attrahera och behålla nyckelpersoner i ett företag. Mellan teckningsoptioner och personaloptioner, som hör till de vanligaste incitamentsoptionerna, är det i beskattningshänseende stor skillnad. Det är därför bra att på förhand ta reda på vad som gäller skattemässigt. Från och med den 1 januari 2018 finns det även möjlighet att i incitamentsyfte använda sig av så kallade kvalificerade personaloptioner.
  Läs mer

 • Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot
  2019-09-06
  Skatteverket har i ett ställningstagande som publicerades i mars i år gjort en ny bedömning gällande sekretessfrågan avseende uppgifter på skattekontot. Skatteverket anser enligt detta ställningstagande att uppgifter om saldo, betalningar m.m. på skattekontot omfattas av sekretess. I ett nyligen avgjort mål instämmer kammarrätten med Skatteverket. Sådana utgifter kan därmed inte lämnas ut till annan än den enskilde själv.
  Läs mer

 • Tilläggsköpeskilling påverkade inte karenstiden
  2019-09-03
  Den som har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansaktiebolag har möjlighet att vara passiv i bolaget under en tidsperiod på fem år efter det år då ägaren upphörde att vara verksam, och därefter ta ut utdelning till 25 procents beskattning, då aktierna efter detta kan vara okvalificerade. Men det finns saker att fundera över. Perioden som ägaren ska vara passiv brukar benämnas karensperiod. Det är även möjligt att sälja aktierna i verksamhetsbolaget genom ett holdingbolag där ägaren inte är verksam för att därefter inleda karensperioden.
  Läs mer