ADVICE SKATTEINFO
 • Tidig insamling av deklarationsmaterial
  2020-03-27
  Eftersom den rådande situationen gör att det är svårt att veta hur den närmsta tiden kommer att bli ber vi våra deklarationskunder att sammanställa sitt deklarationsmaterial så snabbt som möjligt, och därefter skicka över eller lämna in det till oss. Detta för att vi ska kunna få en så tidig start som möjligt vad gäller deklarationsarbetet. Vi på Advice hoppas att ni alla håller er friska! Vi hoppas även att era företag tar sig igenom denna svåra tid.
  Läs mer

 • Frågor med anledning av coronavirusets spridning
  2020-03-27
  Det har inte gått någon obemärkt förbi att det presenterats en rad åtgärdsförslag för att lindra effekten av coronavirusets spridning – åtgärder som rör företag och dess anställda och som i sin tur kan leda till följdfrågor i den egna situationen.
  Läs mer

 • Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar
  2020-03-18
  Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i deklarationen. I deklarationen avseende beskattningsår 2019 är det främst förmåner avseende bilar och fastigheter med höga värden som aviserats ska granskas.
  Läs mer

 • Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag
  2020-03-18
  Skatteverket skickar ut pappersdeklarationerna mellan den 13 mars och den 15 april. De som får sin deklaration digitalt har Skatteverket skickat deklarationen till redan. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer

 • Ny anståndsmöjlighet för företag
  2020-03-18
  Till följd av Cononavirusets spridning införs en ny möjlighet för företag att kunna få anstånd med skatteinbetalningar i upp till ett år. Syftet är att stärka likviditeten i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön, och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
  Läs mer

 • Portugal fastställer skatt på utländska pensioner
  2020-02-07
  I Portugal har ett förslag presenterats som kan medföra en platt skatt med 10 procent på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Enligt de uppgifter som Advice har fått blir det nya systemet troligtvis gällande från den 1 mars 2020.
  Läs mer

 • Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner
  2020-02-06
  Skatterättsnämnden (SRN) har efter julledigheten meddelat förhandsbesked om användandet av teckningsoptioner för att möjliggöra kvalificerade personaloptioner. Efter att syftet med bestämmelserna tolkats kom SRN:s majoritet fram till att andelskravet är uppfyllt även vid förvärv av teckningsoptioner som enbart går att utnyttja för att erhålla andelar i bolaget.
  Läs mer

 • Stor kvarskatt avseende inkomstår 2019?
  2020-01-29
  Om du vet med dig att du gjort en transaktion som kommer medföra en större kvarskatt avseende inkomståret 2019 kan det vara bra att känna till att en ränta på 1,25 procent kommer att löpa från och med den 13 februari 2020 till dess att skatten betalats.
  Läs mer

 • Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning
  2020-01-29
  Ett indirekt ägande på mer än 20 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag har inte medfört väsentlig anknytning för en utflyttad person. Motiven till omstruktureringen har vägts in av Skatterättsnämnden vid bedömningen.
  Läs mer

 • HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden
  2020-01-22
  Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvode. Trots att styrelseledamotens bolag mottagit arvodet har styrelseledamoten beskattats personligen i inkomstslaget tjänst.
  Läs mer