Det måste löna sig
att tjäna pengar

Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag [2014-04-07] Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu funnit att enbart försäljning av dotterbolagsaktier inte utgör en …

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag Läs mer »

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen [2014-04-07] Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen. De s.k. lättnadsreglerna, dvs. möjlighet till skattefri utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag, ska inte längre tillämpas. Dock ska sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 få utnyttjas till och …

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen Läs mer »

Skattefri pension vid flytt till Portugal

Skattefri pension vid flytt till Portugal [2014-04-07] Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal. För svenska pensionärer innebär detta, på grund av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, att tjänstepension från privat tjänst kan bli helt skattefri vid bosättning i Portugal. …

Skattefri pension vid flytt till Portugal Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln [2014-04-07] I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen funnit att bedömningen om utomstående ägande föreligger ska göras i det …

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln Läs mer »

Skattenyheter 2014

Skattenyheter 2014 [2014-04-07] Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari 2014. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste. 155 650 kronor kan en aktiv delägare i ett fåmansföretag ta ut till 20 procents beskattning med stöd av förenklingsregeln under 2014. På grund av de nya reglerna för fåmansföretagare som vi tidigare skrivit …

Skattenyheter 2014 Läs mer »

Glöm inte att betala skatten

Glöm inte att betala skatten! [2014-06-17] För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014. Räknar du med kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomstår 2013 och vill undvika kostnadsränta bör du senast ha betalat …

Glöm inte att betala skatten Läs mer »

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning [2014-06-18] Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Med finansnetto avses skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter …

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning Läs mer »

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter [2014-06-18] Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra god redovisningssed för avskrivningar på fastigheter. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten. Progressiv avskrivningsmetod har i många fall använts av nya bostadsrättsföreningar för att …

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter Läs mer »

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram [2014-09-01] Skattereglerna för incitamentsprogram ska ses över i en särskild utredning. Det gäller tilldelning av optioner och andra aktierelaterade instrument. Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. Detta då de olika regelverken i dagsläget inte tydligt hanterar uppkomna frågeställningar i samband med …

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram Läs mer »

Val 2014 special

VAL 2014 SPECIAL Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver. För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med …

Val 2014 special Läs mer »

Val 2014 special – oppositionspartierna

VAL 2014 SPECIAL Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver. För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med …

Val 2014 special – oppositionspartierna Läs mer »

Skattenyheter i korthet

Skattenyheter i korthet [2014-10-22] Nyheter i kortformat:  Sverige undertecknar avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning, t ex dator eller surfplatta Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.   Sverige har undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Hongkong var …

Skattenyheter i korthet Läs mer »

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse [2014-10-20] Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem. Utredningen ska …

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse Läs mer »

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag [2014-10-22] Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016. Utredningen föreslår bland annat att en ny …

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag Läs mer »

Gåva av fastighet

Gåva av fastighet [2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken. …

Gåva av fastighet Läs mer »

Senaste nytt för fåmansföretag

Senaste nytt för fåmansföretag [2014-10-20] Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.   Interna aktieöverlåtelser FÖRHANDSBESKED: Upprepade interna aktieöverlåtelser med följden att vinstmedel kunde tas ut till lägre beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomstslaget tjänst, bedömdes som skatteflykt. …

Senaste nytt för fåmansföretag Läs mer »

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet [2014-10-23] I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar - Advice Skatteinfo har hela listan. Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomstnivåer Skillnaderna i beskattning mellan lön och pension tas bort helt för pensionärer med inkomster upp till 120 000 kr …

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet Läs mer »

Advice skaffar hjärtstartare

Advice skaffar hjärtstartare Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, och endast 5% överlever. Om hjärtverksamheten kan återstartas inom 3 minuter kan 70% räddas till livet. Sedan en tid tillbaka finns det nu därför tillgång till hjärtstartare i Advice kontor, och hela personalen har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Tillbaka

Skattetillägg och skattebrott

Skattetillägg och skattebrott [2014-12-04] Den som undanhållit skatt kan enligt svensk lagstiftning dels påföras skattetillägg och dels åtalas för skattebrott. Påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är idag två separata förfaranden, vilket anses strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen kommer nu med ett nytt lagförslag som innebär ett gemensamt förfarande. Fördelen med lagförslaget är …

Skattetillägg och skattebrott Läs mer »

Nyheter på momsområdet

Nyheter på momsområdet [2014-12-04] Det har kommit två nyheter på momsområdet avseende redovisning av importmoms i skattedeklarationen och ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster. Redovisning av importmoms i skattedeklarationen Från och med 1 januari 2015 ska svenska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. De nya reglerna syftar till …

Nyheter på momsområdet Läs mer »

Samma eller likartad verksamhet

Samma eller likartad verksamhet [2014-12-04] Säljer man sitt verksamhetsbolag och sedan vill nyttja en del av vinstmedlen från denna försäljning i sitt nya verksamhetsbolag, samtidigt som man i ett annat bolag vill förvalta en del och nyttja reglerna kring karensbolag får man vänta på den fördelaktiga beskattningen. Aktierna i ett bolag anses vara kvalificerade, med följden …

Samma eller likartad verksamhet Läs mer »

Skatteinbetalning

Skatteinbetalning [2014-12-04] Om du fick slutskattebesked i september och har skatt att betala tillbaka ska pengarna finnas på Skatteverkets konto senast den 12 december. Slutskattebeskedet kommer i december till dig som inte fått detta tidigare. Har du anmält konto och har pengar att få tillbaka får du dem vecka 50. Har du inte anmält något konto …

Skatteinbetalning Läs mer »

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015 [2014-12-04] Statslåneräntan den 30 november 2014 har fastställts till 0,9 procent. Statslåneräntan den 30 november används vid flera olika skattemässiga beräkningar t.ex. vid beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln, vilket innebär att omkostnadsbeloppet för 2015 ska multipliceras med 9,9 % och sparat utdelningsutrymme ska räknas upp med 103,09%. Statslåneräntan får också betydelse …

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015 Läs mer »

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken [2014-12-04] Det var alliansens budgetförslag som gick vinnande från riksdagens omröstning igår. Skattemässigt är alliansens budgetförslag inte särskilt revolutionerande eftersom förslaget har utformats som en motreaktion mot regeringens budget. Det finns således i princip inga nya förslag utan inriktningen är att behålla nuvarande regler. I jämförelse med regeringens budget innebär därför …

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken Läs mer »

Lediga jobb hos Advice

Advice växer och söker nu en erfaren Skattekonsult. Letar du efter utvecklingsmöjligheter och vill ta ditt nästa steg i karriärsutvecklingen inom skattejuridik? Sök vår utannonserade tjänst!

Advice bildades 1992 som en oberoende skattebyrå, idag består Advice-paraplyet av ett glatt och trevligt gäng på 20 personer som arbetar med skatt, redovisning och familjejuridik. Vi är en konsultbyrå som framför allt arbetar med entreprenörer. Vi bistår våra kunder med långsiktig skatteoptimering, både för bolaget och för den enskilda ägaren. Vi är engagerade och lösningsorienterade med fokus på målet. På Advice vet vi att vi medarbetarna är vår styrka och håller därför teamkänslan och det sociala högt.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och bestå bl.a. av skatterådgivning för olika företagsformer och dess ägare. Du kommer att planera och genomföra hållbara skattelösningar däribland omstruktureringar, generationsskiften och internationella ärenden i samband med in- och utflyttning mm. I dina arbetsuppgifter ingår även att upprätta och granska inkomstdeklarationer och agera som ombud i skatteärenden hos Skatteverket och förvaltningsdomstol. I din roll är det viktigt att du arbetar för att utveckla och upprätthålla långsiktiga och nära kundrelationer. Som skattekonsult på Advice förväntas du vara delaktig och bidra med idéer och positiv energi till vår verksamhet och dess utveckling.

Kompetenskrav

Relevant utbildning inom juridik eller ekonomi samt ett par års erfarenhet inom skatterådgivning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som samvetsgrannhet och hög social förmåga, samt förmågan att skapa kreativa lösningar. Andra viktiga egenskaper är förmågan att kunna bygga långsiktiga kundrelationer samt förståelse för affärsutveckling.

Vi erbjuder

Tjänsten är heltid på 37,5 tim/vecka. Vi erbjuder en marknadsmässig lön, omfattande försäkringspaket, tjänstepension, friskvård, förmånligt arbetsredskap/officepaket, konferensresor, sociala aktiviteter mm.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2022-09-25 men tveka inte att skicka in din ansökan redan nu eftersom rekrytering sker löpande.

Skicka din ansökan till Verksamhetschef/ HR-chef  nadia.svensson@advice.se bifoga CV och personligt brev.

För frågor om tjänsten vänligen vänd dig till Vd/Partner Mikael Westin mikael.westin@advice.se

Om Advice Redovisning
Advice Redovisning är en del av koncernen Advice AB och arbetar i nära samarbete med sina systerbolag Advice Skatt och Advice Familjerätt. Advice Redovisning erbjuder tjänster inom redovisning, affärsrådgivning och löneadministration. Vi värnar om kundrelationer och tror på ett långsiktiga relationer med våra kunder. Vi arbetar proaktivt och lösningsorienterat för att uppfylla kundernas förväntningar och mål.

Vi består idag av tre dedikerade redovisningskonsulter som arbetar nära kollegor inom hela koncernen. Vi tror på de anställdas utvecklingspotential och erbjuder individuella karriärs- och utvecklingsplaner och kontinuerlig kompetensutveckling. Advice Redovisning karakteriseras av ett nära ledarskap och korta beslutsvägar.

Om rollen
Du kommer att arbeta med redovisningsuppdrag som innefattar löpande redovisning, rapportering, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. De system vi arbetar i idag är Fortnox och Wolters Kluwer.

Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi och vi ser att du har några års erfarenhet av att arbeta inom redovisning. Du talar och skriver på flytande svenska och god engelska.

Du gillar att arbeta i team och klarar av högt tempo. På Advice Redovisning jobbar vi väldigt entreprenöriellt med ett dagligt businesstänk både internt och ut mot kund. Som person ser vi att du är självgående, social och stresstålig. Advice Redovisning värderar även nyfikenhet och ansvarstagande högt. Vi ser gärna att du är flexibel och är mottaglig för förändring. Du skall vara bekväm med att kommunicera med kund både vid fysiska möten och digitalt, vara lösningsorienterad och känna att hög service sitter i ryggmärgen.

Vad Advice Redovisning erbjuder dig
Advice Redovisning är en modern arbetsplats. Vi möjliggör ett flexibelt arbetliv där vi arbetar med hybrida lösningar, vi växlar mellan distansarbete och arbete på vårt kontor som ligger i fantastiska miljöer på Norrlandsgatan precis runt hörnet från Stureplan. Här välkomnas du in i en glad och härlig miljö som kännetecknas av öppenhet och positiv stämning. Vi tror på att god arbetshälsa främjas genom sociala aktiviteter därav anordnar vi personalaktiviteter regelbundet. Konferenser hålls årligen båda i Sverige och i utlandet. Vi erbjuder ett generöst paket för kompetensutveckling där du själv har möjlighet att välja kurser du anser kan bidra till din och företagets utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löne- och pensionsvillkor samt friskvård.

Ansökan
Tveka inte att skicka in ansökan redan idag, intervjuer sker löpande. Ansökan mejlas till redovisning@advice.se. Bifoga CV och personligt brev.

Vid frågor kontakta:
Emilia Hofstetter
Partner och auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 08-678 08 31
Mobil: 0723-96 59 02
E-post: emilia.hofstetter@advice.se

Scroll to Top