Advice Skatt

Skatterådgivning

Vi förstår att skatt är en del av ditt liv, men det är inte den viktigaste delen. Vi strävar efter att vara lyhörda och att alltid ta hänsyn till övriga faktorer i kundens liv – skatteplaneringen måste passa in på ett naturligt sätt.

Vi arbetar med såväl korta som mer komplexa frågor för privatpersoner och företag – vårt mål är alltid att hjälpa kunden att fokusera på sin egen verksamhet och sitt liv.

Vi inleder gärna våra samarbeten med ett möte i syfte att förstå kundens situation och behov. Vid mötet fungerar vi som ett bollplank för att definiera vilka frågeställningar som behöver utredas.

Vårt mål är att vara tillgängliga, kommunicera snabbt och tydligt samt att föreslå och genomföra åtgärder som löser problemet. På det sättet skapar vi långsiktiga relationer med våra kunder.

Kontakta oss för ett möte! 

Omstruktureringar

En omstrukturering kan till exempel innebära en paketering av tillgångar inför en försäljning av ett dotterbolag. Vi hjälper även  till med verksamhetsöverlåtelser, skapandet av svenska eller utländska moderbolag, fusioner och omvända fusioner, avveckling av bolag, skattefrågor i samband med investeringar, utlandsetableringar, att ta tillvara löneunderlag inom fåmansbolagssektorn, andelsbyten och frågor om fasta driftställen.

I allmänhet inleder vi samarbetet med en genomgång av nuvarande struktur för att förutse skatterisker och möjliga förbättringar.

Behöver du hjälp med en omstrukturering? Kontakta oss!

Generationsskiften

Advice är en rådgivare såväl när det gäller löpande frågor av ekonomisk, skatteteknisk art, som när det gäller beslut och åtgärder som får konsekvenser på lång sikt.

I samband med ett generationsskifte finns en rad frågor att ta ställning till – när och hur ska barnen få ta del av föräldrarnas tillgångar? I vilken omfattning ska det ske, och vad ska arvtagarna få använda pengarna till?

Stöd, råd och hjälp med genomförandet
Vi har stöttat många familjer i diskussioner kring generationsskiften – det kan gälla exempelvis familjeföretag, andra aktiebolag eller skogs- och jordbruksfastigheter som ska övergå till den yngre generationen. Det är inte ovanligt att frågor kring rättvisa är centrala, till exempel hur ett eller flera syskon ska lösas ut på ett rättvist sätt.

Vi har exempelvis ett samarbete med ICA-förbundet där vi hjälper handlare att genomföra sina generationsskiften. Härvid påtar vi oss både att projektleda projektet och att hålla i de skattemässiga frågorna.

Behöver du hjälp med ett generationsskifte? Kontakta oss!

Internationella ärenden

I samband med in- eller utflyttning till och från Sverige är utredning av en persons skattemässiga status enligt svenska skattebestämmelser och i förhållande till skatteavtal av central betydelse. I vissa fall behöver även stärkta anknytningar för utlandsboende utvärderas för att slå fast om dessa har en skattemässig effekt.

Vi utreder även hur svenska och utländska ersättningar, incitamentprogram och andra transaktioner ska tolkas ur ett svenskt skatteperspektiv. Vi hjälper företag med frågor som rör fasta driftställen och andra skattefrågor av internationell karaktär. Ofta anlitas vi för att tillsammans med en utländsk rådgivare optimera den skattemässiga situationen för företag och privatpersoner som verkar i eller har anknytning till flera länder.

Det svåra i dessa ärenden är de frågor som riskerar att hamna mellan den utländska rådgivaren och oss i vår roll att bevaka den svenska beskattningen. Vårt mål är att fokusera på att i samarbete med den utländska rådgivaren minska denna risk.

Behöver du hjälp med ett internationellt ärende? Kontakta oss!

Bolagsärenden

Oavsett vilken typ av bolagsärende du behöver hjälp med är Advice din självklara partner – vi erbjuder hjälp med alla sorters bolagsärenden. Vi sköter all administration kring ärendet, svarar snabbt om du har frågor och släpper inte ärendet förrän det är i mål.

Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett färdigt aktiebolag som du köper för att slippa all administration som en nybildning innebär.

Vi sköter kontakterna med bolagsverket självständigt, och tar hand om administrationen kring det färdiga bolaget snabbt och flexibelt. Ska det nybildade bolaget vara registrerat för F-skatt, momsregistrerat och arbetsgivarregistrerat (AG-registrering) hjälper vi även till med detta.

Information om  lagerbolag – ladda ner info-blad här (pdf)

Advice allmänna villkor avseende lagerbolag (pdf)

Övriga bolagsärenden

Vi erbjuder hjälp med fusioner, nyemissioner, fondemissioner, indragning av aktier, utgivning av konvertibla skuldebrev, utgivning av teckningsoptioner, namnbyten, räkenskapsårsändringar, ändring av bolagsordning, anmälan om extra vinstutdelning, anmälan om verklig huvudman, likvidationer och avregistreringar.

Kontakta oss gärna för mer info.

Kontakta oss

Arne Kvarnström
Arne Kvarnström
Mikael Westin
Mikael Westin
Jonas Pernholt
Jonas Pernholt
Åsa Carlsson
Åsa Carlsson
Johan Elveland
Johan Elveland
Maj Saarinen
Maj Saarinen
Jon Wängborg
Jon Wängborg
Petter Anderberg
Petter Anderberg
Minna Grahn
Minna Grahn
Lukas Living 
Lukas Living 
Hans Samuelsson
Hans Samuelsson
Lovisa Olsson
Lovisa Olsson
Scroll to Top