Advice integritetspolicy

Denna Integritetspolicy är gällande för Advice Skatt KB och Advice Familjerätt AB.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast i november 2023. Advice förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera sin Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Advice Skatt KB och Advice Familjerätt AB ingår i samma koncern och bedriver verksamhet i kontorsgemenskap. Advice Skatt KB och Advice Familjerätt AB har också valt att finnas på samma webbplats och har därför valt att ha samma integritetspolicy för den personuppgiftsbehandling som respektive bolag utför. De enskilda Advice-bolagen är dock personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen av sina respektive kunder.

Advice Skatt KB är således personuppgiftsansvarig för de kunder som har sina uppdrag hos Advice Skatt KB och Advice Familjerätt AB är personuppgiftsansvarig för de kunder som har sina uppdrag hos Advice Familjerätt AB. Om du söker anställning hos någon av oss är det bolaget du söker anställning hos som är personuppgiftsansvarig.

Som registrerad hos någon av oss kan du alltid använda de kontaktuppgifter som framgår av denna Integritetspolicy eller de telefonnummer som anges på webbplatsen, oavsett vilket av de två Advice-bolagen du är kund hos eller annars har kontakt med.

Advice Skatt KB och Advice Familjerätt AB benämns nedan gemensamt som ”Advice”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Integritet och behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och det är väsentligt att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Vi beskriver även de rättigheter du har som registrerad.

Advice behandlar personuppgifter om dig i vår verksamhet, t.ex. när du kontaktar oss för att vi ska utföra juridiska tjänster. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter om du söker anställning hos oss.

Som kund hos Advice kommer du automatiskt att erhålla vårt nyhetsbrev men du kan alltid välja att avregistrera dig från att erhålla nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet eller skicka ett mail till oss på info@advice.se.

Insamling av personuppgifter

Merparten av de personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter du själv eller din arbetsgivare lämnar eller som lämnas av sådana parter du hänvisar oss till för att inhämta personuppgifter. Vi kan även motta personuppgifter från motparter till dig, deras rådgivare eller ombud. Vidare kan vi komma att inhämta uppgifter från myndigheter eller andra offentliga register, samt, i de fall du söker en tjänst hos oss, sociala medier.

Vilka personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål de behandlas och rättslig grund för behandlingen

Advice behandlar personuppgifter om dig i samband med att vi bedriver vår verksamhet och i samband med att vi tillhandahåller juridiska tjänster till våra kunder. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig om du söker anställning hos oss. De personuppgifter som behandlas, vilka ändamålen är och vad som utgör den rättsliga grunden anges nedan.

Personuppgifter
De personuppgifter vi i huvudsak behandlar om dig är namn, personnummer, andra identitetsuppgifter, kundnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, och andra kontaktuppgifter m.m.

Ändamål
De ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är för att utföra penningtvättskontroll (gäller endast Advice Skatt AB), för att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina eller vår kunds intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för andra legitima ändamål såsom marknadsföring, rekrytering eller riskhantering.

Rättslig grund
De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är beroende på sammanhanget för dina kontakter med oss.

De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, för att fullgöra avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal träffas, för att fullgöra rättsliga skyldigheter som åvilar oss, såsom, i förekommande fall, penningtvättskontroll, eller för att uppfylla vårt berättigade intresse där vi bedömt att det berättigade intresset överväger den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (intresseavvägning) såsom vid marknadsföring.

Mottagare av personuppgifter

Då din integritet är viktigt för oss kommer vi endast lämna ut dina uppgifter till annan om du samtycker till det, det är nödvändigt för fullgörandet av vårt uppdrag eller det krävs för att fullgöra en lagstadgad skyldighet.

Vi kommer även att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners, såsom IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Advice överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta är nödvändigt för fullgörandet av vårt uppdrag. När så är fallet sker gör vi det i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. till länder som har ansetts uppfylla en adekvat skyddsnivå eller genom att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt, t.ex. genom att ingå avtal baserade på standardavtalsklausuler och vidta ytterligare lämpliga skyddsåtgärder.

Lagringsperiod

Advice kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med vår gallringspolicy. Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen alternativt så länge som det krävs enligt lag eller annan författning för att uppfylla vår rättsliga skyldighet (t.ex. kontroll avseende penningtvätt eller för bokföring). Lagringperioderna är därmed normalt, 5 år (penningtvätt), 7 år (bokföring) eller 10 år från dagen för ärendets avslutande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter om jobbsökande lagras under den aktuella rekryteringsprocessen. Därefter raderas personuppgifterna såvida du inte samtycker till att vi behandlar de under längre tid.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du flera rättigheter. Det är viktigt att notera att dina rättigheter inte är absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar inte alltid i någon åtgärd från oss. Dina rättigheter är bl.a. följande.

Rätt till information. Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar. När vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till radering. Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för vår behandling, t.ex. för att kunna fullgöra vårt uppdrag eller om vi behandlar uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråkhar vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet. Om IMY behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål

Om du anser att Advice behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller om du av någon annan anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring vår Integritetspolicy är du välkommen att ta kontakt med oss på info@advice.se eller 08- 678 08 18.

Scroll to Top