Mycket av det arbete som vi på Advice hjälper till med rör beskattningsfrågor för fåmansföretag och dess delägare. Vi hjälper dig och ditt företag bland annat med:

 • Strategi utifrån ett skattemässigt perspektiv
 • Beräkning av utdelning
 • Ägarstruktur och omstruktureringar
 • Kvalificerade och okvalificerade andelar
 • Karensbolag
 • Köp och försäljning av företag
 • Löneuttag
 • Pensionsavsättningar
 • Generationsskiften
 • Ombildningar
 • Deklarationer
 • Rättsutredningar
 • Förhandsbesked

Har du frågor rörande 3:12-reglerna? Kontakta oss!

Mer information om 3:12-reglerna

Frågor kring beskattning av fåmansföretag och dess ägare styrs i hög grad av de så kallade 3:12-reglerna. Här nedan kan du läsa en sammanfattning av dessa regler.

Ett fåmansföretag (FÅAB) är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk person där högst fyra fysiska personer har mer än hälften av rösterna. I bedömningen räknas närstående ihop som en person. Vanligtvis är det företag med en begränsad ägarkrets där samtliga eller många ägare är verksamma.

De särskilda reglerna för delägare i fåmansföretag som innebär att utdelning och kapitalvinst kan beskattas dels i tjänst och dels i kapital benämns även 3:12-reglerna och gäller endast för kvalificerade andelar.

Syftet med 3:12-reglerna är att den inkomst som en delägare får ut från ett företag ska fördelas och beskattas dels som arbetsinkomst och dels som avkastning på satsat kapital i företaget. Bestämmelserna syftar även till att det inte ska vara möjligt att omvandla högbeskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst.

Andelar i fåmansföretag är antingen kvalificerade eller okvalificerade. Vid ett kvalificerat aktieinnehav benämns ägaren ofta som en aktiv delägare. Ett okvalificerat aktieinnehav innebär att delägaren är passiv i företaget. I deklarationen redovisas innehav av kvalificerade andelar på blankett K10 och innehav av okvalificerade andelar på blankett K12.

Aktier i ett företag är kvalificerade om ägaren eller en närstående till ägaren är verksam i betydande omfattning (se nedan) i företaget under året eller de fem föregående åren. Aktierna är även kvalificerade om ägaren eller dess närståendes arbetsinsats har utförts i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet (se nedan).

Med begreppet verksam i betydande omfattning avses att ägarens eller någon närståendes arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. Det behöver inte vara fråga om ett heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till hela företaget.

Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör vanligen vd och andra höga befattningshavare. Även anställda utan arbetsledande befattning kan betraktas som verksamma i betydande omfattning om deras arbetsinsats har stor betydelse för vinsterna i företaget, vilket exempelvis kan bli fallet i ett konsultföretag.

Med företag som bedriver samma eller likartad verksamhet avses fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat företag och att verksamheten i detta senare företag ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.

Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt att kringgå reglerna genom att dela upp verksamheten i olika företag eller att flytta över verksamheten till ett nytt bolag och därefter sälja det första företaget. Inte heller ska det vara möjligt att driva en likartad verksamhet under den så kallade trädaperioden eller karensperioden. Med det avses den femårsperiod som följer från att en aktiv delägare upphört att vara verksam i ett företag till att dennes andelar betraktas som okvalificerade.

Vid överföring av kapital mellan skilda bolag uppstår vanligtvis en så kallad kapitalsmitta som innebär att bolagen anses bedriva samma och likartad verksamhet. Även vid överföring av kunskaper och affärskontakter kan bolag med samma ägare anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget tjänst. Hur stor del som beskattas i vartdera inkomstslaget beror på hur stort det så kallade gränsbeloppet är.

Gränsbeloppet räknas fram enligt antingen förenklingsregeln eller huvudregeln. Vid användning av förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet varje år ut enligt ett schablonbelopp. Huvudregeln beräknas utifrån omkostnadsbeloppet för aktierna i företaget och ett lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet består av 50 procent av löneunderlaget som beräknas utifrån utbetalda löner till anställda i företaget och dess dotterbolag. Huvudregeln får användas av delägare som äger minst fyra procent av aktierna i företaget (kapitalandelskravet) och tar en viss lön, det så kallade löneuttagskravet.

Utdelning eller kapitalvinst inom gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Om utdelning eller vinst vid försäljning överstiger gränsbeloppet beskattas den överskjutande delen som inkomst av tjänst (med vissa undantag för mycket stora belopp, den så kallade takregeln eller takbeloppet).

Om hela gränsbeloppet inte utnyttjas under ett år sparas resterande utrymme och kan utnyttjas kommande år. Det sparade utdelningsutrymmet räknas varje år upp med en viss procentsats.

Äger passiva ägare en stor del i ett företag är en aktiv delägares aktier inte kvalificerade enligt den så kallade utomståenderegeln.

Utomståenderegeln är en undantagsregel till reglerna om kvalificerade andelar och innebär att en andel i ett företag där utomstående i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Omständigheterna under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren ska beaktas.

Med betydande omfattning avses att utomstående äger minst 30 procent av aktierna i företaget, och därmed har rätt till minst 30 procent av avkastningen.

Enkelt uttryckt anses ett företag vara ägt av utomstående personer till den del dessa inte är verksamma i företaget eller andra företag som bedriver jämförlig verksamhet. Det vill säga att med utomstående avses passiva investerare i företaget.

Med andra ord innebär regeln att andelar i ett företag där utomstående passiva ägare äger minst 30 procent av aktierna i normalfallet inte är kvalificerade trots att övriga förutsättningar för detta är uppfyllda. Regeln finns för att det inte anses lönsamt att välja utdelning i stället för lön om företaget behöver lämna utdelning till passiva ägare som har rätt till minst 30 procent. Utomståenderegeln gäller vid beskattning av såväl utdelning som kapitalvinst.

Scroll to Top