Aktuella skattefrågor

Aktuella skattefrågor

[2015-09-14] Regeringen arbetar med en lång rad förändringar på skatteområdet. Här redovisar vi förslag som är aktuella den närmaste tiden.

• Höstbudget
Regeringen ska lämna förslag på ny höstbudget till Riksdagen senast den 21 september. Advice återkommer med information om detta.

• Förslaget om ny bolagsbeskattning
Advice har tidigare skrivit om Företagskattekommitténs förslag om ny bolagsbeskattning där bland annat ränteavdrag för bolag begränsas. Betänkandet har skickats till berörda myndigheter m.m. och hösten får utvisa om Regeringen framställer ett lagförslag till Lagrådet. Nya regler har föreslagits börja gälla från och med 1 januari 2016

• Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning
Finansdepartementet remitterade den 22 april 2015 en promemoria med förslag om begränsad skattefrihet på utdelning från utländska företag om utdelningen får dras av som ränta i det utdelande utländska bolaget. I promemorian föreslogs även att skatteflyktslagen skulle utvidgas till att även omfatta kupongskatt. Regeringen har nu överlämnat en remiss till Lagrådet och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

• Översyn av 3:12 reglerna
Som vi tidigare skrivit om pågår en utredning av 3:12 reglerna. En försämring av nuvarande regler är att förvänta. Uppdraget ska redovisas september 2016.

• Ändrade regler på fastighets- och stämpelskatt området
I somras beslutade Regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor rörande fastighets -och stämpelskatt området med särskilt fokus på paketering av fastigheter. Även här kan en försämring väntas av de nuvarande förmånliga reglerna på området. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2017.

• Incitamentsutredningen
Incitamentsutredningen ska se över det svenska systemet för beskattning av incitamentsprogram. Syftet med utredningen är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelpersoner inom företag och främja tillväxt. Utredningen ska vara klar den 15 mars 2016.

Scroll to Top