Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet

För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Nedan följer en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.

Huvudregeln eller förenklingsregeln i fåmansföretag?

I fåmansföretag har delägaren möjlighet att välja mellan förenklings- och huvudregeln vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme (gränsbelopp) som redovisas på blankett K10. För att beräkna lönebaserat utrymme i huvudregeln krävs bland annat minst 4 % aktieinnehav och att det egna löneuttaget överstiger ett visst belopp.

Det krävs inte ett väldigt högt löneuttag för att kunna utnyttja huvudregeln, vilket ger ett högre gränsbelopp. Inom gränsbeloppet beskattas utdelningar med 20 %. Det lönebaserade utrymmet baseras på föregående års totala utbetalade löner, vilket innebär att du som företagare måste planera ditt löneuttag i förväg. Nedan följer beloppsgränser för beskattningsår 2019 respektive 2020.

Gränsbelopp för utdelning 2019

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 171 875 kr för samtliga andelar i företaget. Om delägaren exempelvis äger 50 % av företaget får ägaren tillgodoräkna sig 50 % av beloppet.

För att beräkna lönebaserat utrymme i huvudregeln krävs att du eller din närstående under 2018 har tagit ut en kontant lön på 375 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala löner, alternativt 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp). 

Gränsbelopp för utdelning 2020

Om du vill utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme vid beräkningen av ditt gränsbelopp för beskattningsår 2020 ska du komma ihåg att det är kontanta utbetalda löner under 2019 som påverkar beräkningen. För att få utnyttja löneunderlaget måste du eller din närstående ha tagit ut en kontant lön på 386 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner, alternativt 618 240 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Utdelning under 2020 redovisas i deklarationen våren 2021. Om du inte tar ut utdelning får du ändå beräkna ett gränsbelopp som får sparas till kommande år, och därtill räknas upp med en bestämd procentsats. För beskattningsår 2019 får utdelningsutrymmet räknas upp med 3,51 %.

Ränta

Har du lånat pengar till ditt företag? I så fall har ditt företag möjlighet att betala en marknadsmässig ränta på din fordran. Advice har tidigare i höst skrivit om marknadsmässig ränta, där Skatteverket och Kammarrätten i Göteborg godtog 5 % + SLR som marknadsmässig ränta i det fallet.

Vid utlåning till eget företag är det viktigt att upprätthålla tydlig dokumentation och kommunikation med Skatteverket. Sådan dokumentation bör bestå i ett skuldebrev, samtidigt som företaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket i vilken utbetald ränta och skatteavdrag framgår.

Ränta som du erhåller från ditt bolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Lånevillkoren i lånehandlingarna är vanligtvis utgångspunkten för att bestämma beskattningstidpunkt för räntorna.

Viktiga beloppsgränser för löneuttag 2019

Olika beloppsgränser kan behöva beaktas i fråga om löneuttag i bolaget. Följande beloppsgränser kan vara bra att känna till och reflektera över;

  • 372 000 kr ger maximal sjukpenning
  • 465 000 kr ger maximal föräldrapenning
  • 519 708 kr ger maximal pensionsavsättning för allmän pension
  • 490 700 kr utgör gränsen för statlig inkomstskatt (20 %)
  • 689 300 kr utgör gränsen för statlig inkomstskatt (25 %)

De flesta har rätt till ett grundavdrag på 13 700 kr. I praktiken kan man därför tjäna 504 400 kr innan den statliga inkomstskatten slår till. Brytpunkten för den högre statliga inkomstskatten blir 703 000 kr.

Inventarier

Tänk på att du kan göra värdeminskningsavdrag på inventarier som införskaffas och tas i bruk före årsskiftet. Inventarier av mindre värde får skrivas av direkt. Med begreppet mindre värde åsyftas ett värde som understiger ett halvt prisbasbelopp d.v.s. 23 250 kr (exkl. moms) för räkenskapsår med bokslut under 2019.

Friskvårdsbidrag

Kom ihåg att utnyttja ditt skattefria friskvårdbidrag före årsskiftet. Enligt en HFD-dom anses 6 500 kronor vara för högt. Skatteverket anser att 5 000 kr accepteras och om friskvårdsbeloppet överstiger 5 000 är Skatteverkets inställning att hela bidraget ska beskattas. Vidare måste alla anställda omfattas av lika stort friskvårdsbidrag och av samma villkor. För deltidsanställda kan dock bidraget sättas ned i avtalet till en del som proportioneras till anställningens omfattning.

Utöver friskvårdsbidraget kan alla anställda erbjudas naturaförmåner som bestäms av företagets ledning.

Gåvor

Inför julen kan det vara bra att skilja på olika typer av gåvor från arbetsgivare till anställda. Gränsen för skattefri julgåva uppgår till 450 kr (inkl. moms). Det är viktigt att värdet av gåvan inte överstiger det högsta tillåtna gränsvärdet. Om värdet av gåvan överstiger det högsta tillåtna beloppet beskattas julgåvan från första kronan. Julgåvan måste dessutom ges till samtliga på företaget och får inte bestå av kontanter.

En minnesgåva kan t.ex. ges till den som fyllt jämt eller för lång och trogen tjänst. Sådan gåva kan högst uppgå till 15 000 kr (inklusive moms). Det är viktigt att värdet av gåvan inte överstiger det högst tillåtna gränsvärdet annars beskattas minnesgåvan från första kronan.

Julbord

Julbord är en skattefri förmån i form av intern representation (t.ex. personalfest) för den anställde. Numera gäller att företaget får ett skäligt avdrag med högst 60 kr/ person (plus moms) för förfriskningar och enklare förtäring och för kringkostnader med högst 180 kr/person (plus moms). Med kringkostnader åsyftas t.ex. utgifter för underhållning. Vid personalfester får avdrag göras även för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade anställda.

På väg att starta nytt företag?

Har du planer på att starta verksamhet i ett nytt aktiebolag bör du se till att du äger bolaget den 31 december 2019. Gränsbeloppet tillgodogörs den som äger aktierna vid årets ingång d.v.s. den 1 januari 2020. Under 2019 ger förenklingsregeln 171 875 kr i gränsbelopp, vilket innebär en större lågbeskattad inkomst. Att köpa bolaget innan årsskiftet lär vara fördelaktigt, trots beslut om sänkt lägsta aktiekapital.

Scroll to Top