Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Att tänka på inför årsskiftet

Nu börjar 2022 gå mot sitt slut. För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Nedan följer en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.

Huvudregeln eller förenklingsregeln i fåmansföretaget?

I fåmansföretag har delägaren möjlighet att välja mellan förenklingsregeln och huvudregeln vid beräkning av det lågbeskattade utdelningsutrymmet (gränsbeloppet) som redovisas på blankett K10.

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet utgörs av ett schablonbelopp som bestäms varje år.

Huvudregeln är vanligtvis det fördelaktigare alternativet för dig som har anställda och tar ut egen lön i företaget eftersom man får beräkna ett lönebaserat utrymme. För att beräkna lönebaserat utrymme enligt huvudregeln krävs bland annat att delägaren äger andel i företaget som motsvarar minst 4 procent av kapitalet i företaget. Därtill ställs krav på att ägarens egen kontanta lön för året, eller en närståendes lön, uppgår till minst ett visst belopp. Detta villkor benämns som löneuttagskravet.

Beräkning av gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln innebär att utdelning upp till det framräknade gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst med ca 50–54 procents skatt, upp till som högst ca 6,39 miljoner kronor (beskattningsår 2022). Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent i skatt på utdelningen.

Ett ytterligare krav oavsett om det lågbeskattade utdelningsutrymmet i blankett K10 beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln är att aktierna i det företag som gränsbelopp beräknas för ska ägas vid årets ingång. Om du planerar att starta en ny verksamhet kan det därför vara bra att starta eller köpa ditt nya bolag innan årsskiftet.

Gränsbelopp enligt huvudregeln – håll koll på lönerna!

I slutet av året är det dags att se över löneuttaget för delägare i företaget för att ta tillvara löneunderlaget. Uppfyller du som delägare löneuttagskravet?

Villkoret om att delägaren, eller en närstående, har tagit ut tillräckligt stor lön ska vara uppfyllt året före beskattningsåret. Även löneunderlaget beräknas på utbetalda löner året före beskattningsåret. Årets löner påverkar därmed era gränsbelopp för beskattningsår 2023.

681 600 kr eller mer i bruttolön är det belopp delägaren eller en närstående vanligtvis behöver ta ut för att uppfylla löneuttagskravet. I vissa fall räcker ett lägre löneuttag för att löneuttagskravet ska vara uppfyllt. Du eller din närstående ska i sådant fall ha tagit ut en kontant lön som överstiger 426 000 kr (6 inkomstbasbelopp 2022) + 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen till anställda i företaget eller dess dotterföretag för att tillgodogöra sig löneunderlaget i företaget. Villkoret innebär även att lönen behöver vara utbetald under året.

Med löneunderlag avses kontant ersättning som betalats till arbetstagarna i företaget och dess dotterföretag. Ersättningar som omfattas av statligt bidrag för lönekostnader räknas bort ifrån löneunderlaget och förmåner får inte heller medräknas.

Det lönebaserade utrymmet är 50 procent av löneunderlaget och proportioneras utifrån ägd andel i företaget. Vid beräkning av gränsbeloppet får därtill en viss del av omkostnadsbeloppet för aktierna räknas med och finns det ett sparat outnyttjat utdelningsutrymme från tidigare år får även detta tas med och räknas upp med en viss procent.

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln – årligt schablonbelopp

Tar en delägare inte ut lön i företaget, eller om lön inte tas ut med tillräckligt stort belopp för att uppfylla löneuttagskravet, kan gränsbelopp beräknas enligt förenklingsregeln.

Gränsbelopp avseende 2023 beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 195 250 kr (2,75 inkomstbasbelopp år 2023) fördelat på samtliga andelar i företaget. Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln för 2022 uppgår till 187 550 kr (2,75 inkomstbasbelopp 2022) fördelat på samtliga andelar i företaget. Om delägaren exempelvis äger 50 procent av aktierna i företaget får ägaren tillgodoräkna sig 50 procent av detta belopp.

Det är möjligt att alternera mellan förenklingsregeln och huvudregeln olika år utifrån vad som blir fördelaktigast.

Viktiga beloppsgränser för löneuttag 2022

Olika beloppsgränser kan behöva beaktas i fråga om löneuttag i bolaget. Följande beloppsgränser för 2022 kan vara bra att känna till och reflektera över:

· 483 000 kr ger maximal sjukpenning och föräldrapenning
· 572 970 kr ger maximal pensionsavsättning för allmän pension
· 554 900 kr utgör gränsen för statlig inkomstskatt (20 %)

Notera att ovanstående belopp avser 2022. Den höga inflationen har medfört rekordhöjningar av prisbasbelopp och inkomstbasbasbelopp vilket innebär att beloppsgränserna kommer vara betydligt högre nästa år.

Har ni frågor som rör vilket löneuttag som ska uppfyllas i er situation, beräkning av det lågbeskattade utrymmet eller frågor om hur stor utdelning ni har möjlighet att ta ut är ni välkomna att höra av er till oss.

Planer på en omstrukturering?

Om du planerar att genomföra en omstrukturering av ett fåmansbolag kan det vara av stor vikt om förändringen sker före eller efter årsskiftet för möjligheten att beräkna lågbeskattat utdelningsutrymme fördelaktigt.

Om omstrukturering sker före årsskiftet kan det finnas risk att löneunderlag går förlorat.

Om du som fysisk person planerar att bilda eller köpa ett nytt bolag kan det vara bra att göra det innan årsskiftet eftersom det krävs att personen äger aktierna vid ingången av året för att få beräkna ett gränsbelopp.

Kontakta oss gärna om du planerar en omstrukturering eller att starta eller köpa ett nytt bolag så kan vi hjälpa till att utröna vad som är mest fördelaktigt i er situation.

Scroll to Top