Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor

Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor och i två av fallen funnit att det funnits en gåvoavsikt och att någon inkomstbeskattning därför inte ska ske. I det tredje fallet fann Skatterättsnämnden att överlåtelsen hade sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget och att denne därför skulle inkomstbeskattas för gåvan.

Förvärv genom gåva är skattefri. Av praxis framgår dock att beskattning ofta ska ske när gåvotagaren är anställd av givaren eller det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation. När syftet med gåvan i stället ansetts vara något annat än att belöna den anställde för en arbetsprestation har beskattning däremot underlåtits.

Det första fallet avsåg aktiegåva mellan före detta sambor. De hade startat ett gemensamt bolag men på grund av den enes skulder hos Kronofogden kom endast den andre att bli ensam ägare i bolaget. Båda har tagit ut marknadsmässig lön, suttit i bolagets styrelse och avgjort viktiga bolagsärenden tillsammans. Efter separationen har de fortsatt att bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare. De har alltid utåt och gentemot varandra ansetts äga bolaget gemensamt. För det fall att ägaren skulle skänka hälften av aktierna till sin tidigare sambo för att formalisera ägandet har Skatterättsnämnden funnit att detta får anses ha sin grund i annat än dennes anställning. Överlåtelsen är därmed av benefik karaktär och skattefri.

Det andra fallet avsåg en gåva i form av aktier till en barndomsvän till givaren och har av omständigheterna bedömts som skattefri. Mottagaren tillika barndomsvännen är anställd i dotterbolaget som givaren är VD och medgrundare i. Givarens inställning är att den personliga relationen till mottagaren har varit grund för gåvan och att gåvans värde som väsentligen överstiger 50 miljoner kronor är en stark indikation på överlåtelsens benefika karaktär. Mottagaren har därtill investerat i tre optionsprogram av samma sort som generellt gäller för anställda inom bolaget. Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i allt väsentligt får anses ha sin grund i den personliga relationen mellan gåvogivaren och gåvomottagaren och att den därmed är skattefri.

Det tredje fallet avsåg en gåva i form av aktier i ett aktiebolag till en anställd i bolaget. I det beskedet ansåg Skatterättsnämnden att det mot bakgrund av omständigheterna inte kunde anses som en skattefri överlåtelse. Givaren är med 95 procent huvudägare i bolaget och mottagaren som är anställd som arbetschef äger resterande 5 procent. De har med åren blivit goda vänner. Huvudägaren avser nu att utjämna ägarförhållandet så att de båda ska äga halva bolaget var. Till stöd för att den planerade aktiegåvan ska anses som skattefri har det anförts att den är ett led i att trygga den fortsatta driften i bolaget. Gåvan omfattar emellertid inte samtliga aktier som givaren äger och denne uppges inte heller ha några planer på att överföra fler aktier till mottagaren i framtiden. Mot den bakgrunden och med beaktande av lämnade uppgifter i övrigt, bl.a. den ringa åldersskillnaden mellan givaren och gåvotagaren, finner Skatterättsnämnden att aktiegåvan anses ha sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget. Mottagaren ska därför inkomstbeskattas för gåvan.

Skatteverket har överklagat alla tre besked.

Scroll to Top