Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Avräkning av utländsk skatt

För att medges avräkning med utländsk skatt krävs det inte att en skattskyldig under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattas i utlandet – det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast.

Under vissa förutsättningar får den som är obegränsat skattskyldig i Sverige, och som har inkomster som beskattats utomlands, avräkna den betalda utländska skatten från den skatt som ska betalas i Sverige. Avräkning innebär att den svenska skatten sätts ned med ett belopp motsvarande den skatt som betalats i utlandet.

Regelverket medför en maxgräns för hur mycket skatt som får avräknas för ett år, vilket kallas för spärrbelopp. När de utländska skatterna överstiger spärrbeloppet har den skattskyldige en möjlighet att spara det överskjutande beloppet och avräkna det från svensk skatt något av de följande fem åren, vilket benämns carry forward. För det år avräkning begärs får inte det sammanlagda beloppet överstiga avräkningsårets spärrbelopp.

I det aktuella fallet hade ett bolag en filial i Belgien, som bolaget även behövde betala skatt i Sverige för. Under ett tidigare år betalade bolaget belgisk skatt på inkomsten från filialen och inkomsten togs även upp till beskattning i Sverige, men bolaget kunde inte få full avräkning med anledning av spärrbeloppsreglerna. Bolaget begärde därför avräkning med det överskjutande beloppet i sin deklaration för ett senare år.

Bolagets begäran om avräkning avslogs av Skatteverket då bolaget inte haft någon inkomst i Belgien som beskattats i Belgien under det senare året. Den enda inkomsten bolaget haft i Belgien vid det senare året bestod av ränteinkomster för vilka det inte utgick belgisk skatt.

HFD konstaterade att det inte finns något krav på att den skattskyldige har beskattats för en inkomst i utlandet under själva avräkningsåret. Det avgörande är att det överskjutande beloppet från tidigare år ryms inom det spärrbelopp som beräknas för avräkningsåret och där även utländska inkomster som inte har beskattats utomlands får ingå. I det aktuella fallet fick således ränteinkomsterna som bolaget inte beskattats för i Belgien ingå i beräkningen av spärrbeloppet.

För bolag med verksamhet i flera länder uppkommer i regel gränsöverskridande skattefrågor som kan bli komplexa. Vi finns för att hjälpa er med internationella skattefrågor så att det blir både rätt och skattemässigt optimalt.

Scroll to Top