Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent

Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent

[2015-06-30] De flesta företag ordnar någon gång event för sina kunder för att vårda de kundkontakter man har och för att skapa nya. Kostnaderna för detta kan vara avdragsgilla men det finns viktiga begränsningar. I målet nedan nekade Kammarrätten bolaget avdrag för kundkostnader.

Ett bolag vars verksamhet bestod av kapitalförvaltning anordnade för befintliga kunder och samarbetspartners samt tilltänka nya kunder olika typer av event, bland annat en julkonsert. Bolaget yrkade avdrag för dessa kostnader i första hand som marknadsföringskostnader och i andra hand som representationskostnader.

Kammarrätten ansåg att det inte fanns förutsättningar att anse detta som marknadsföringskostnader utan att det istället handlade om representation. För att få avdrag för representationsutgifter krävs att det rör sig om skäliga utgifter som har ett omedelbart samband med näringsverksamheten på så sätt att det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande.

I domstolen lämnade bolaget uppgift om hur eventen på olika sätt medfört intäkter, nya kunder samt förhindrat befintliga kunder att lämna bolaget.

Kammarrätten ansåg att bolagets representation inte uteslutande har haft till syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande samt att det inte framkommit att representationen på annat sätt haft ett omedelbart samband med bolagets näringsverksamhet. Därför ansågs kostnaderna för kundeventen inte avdragsgilla för bolaget.

Domstolarna har som framgår av domen en restriktiv inställning till att medge avdrag för kostnader i samband med kundevent. Det kan därför vara av betydelse att tänka igenom hur kundeventen lämpligen ska gå till och vilka avdrag som kan yrkas.

Scroll to Top