Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas

Advice har tidigare i år skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som rörde preferensaktier i ett fondbolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar beskedet och beskattar utdelningen som lön.

Sökanden hade för avsikt att köpa preferensaktier i ett fondförvaltande företag, vars verksamhet var uppdelad i olika verksamhetsgrenar, och där sökanden själv arbetade i en av verksamhetsgrenarna. I varje gren ingick två till sju teammedlemmar. 

Bolaget ska ge ut både stam- och preferensaktier i olika serier. Respektive serie av preferensaktierna kommer att emitteras mot en av bolagets verksamhetsgrenar. En teammedlem kommer endast kunna äga aktier emitterade mot den verksamhetsgren där teammedlemmen arbetar. Antalet preferensaktier som teammedlemmarna kommer få förvärva varierar beroende av bland annat senioritet.

Preferensaktierna kommer att vara berättigade till en andel av den aktuella verksamhetsgrens utdelningsbara resultat. Bolaget kan därmed komma att lämna olika utdelning på de olika serierna av preferensaktier. Inom respektive serie kommer dock preferensaktierna att ha lika inbördes rätt till utdelning. 

Sökanden ville bland annat få svar på om utdelning från bolaget ska lönebeskattas och om skatteflyktslagen kan vara tillämplig på förfarandet. 

I SRN ansåg majoriteten att utdelningen inte utgör ersättning för en arbetsprestation. HFD däremot pekade på att det fanns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelning på dennes aktier och jämför fallet med RÅ 2000 ref 56. Att det finns vissa fördelningsprinciper, främst senioritet, medför enligt HFD att utdelning från preferensaktierna ska beskattas i tjänst. Detta trots att preferensaktierna inom samma serie hade lika rätt till utdelning. 

Det kan vara svårt att behålla nyckelanställda när konkurrenter knackar på dörren. Att erbjuda incitamentsprogram kan vara ett bra sätt att behålla nyckelanställda och upprätthålla engagemang för företaget. För att ett incitamentsprogram ska bli bra både för arbetsgivaren och den anställde bör beskattningen utvärderas på förhand. Hör av er till oss om ni vill diskutera era möjligheter att erbjuda anställda incitament att prestera än bättre. 

Scroll to Top