Dom i PwC-målet

Dom i PwC-målet

[2015-03-04] PwC vann över Skatteverket i ett mål om värderingen av bolagets aktier. Kammarrätten upphäver därmed Skatteverkets beslut att upptaxera delägare i PwC med närmare 50 miljoner kronor.

Under 2011 inledde Skatteverket en utredning mot revisionsbyrån PwC gällande marknadsvärdet på aktierna i företaget, vilket resulterade i en upptaxering av delägarna med ca 50 miljoner kronor.

I december förra året upphävde Kammarrätten i Stockholm Skatteverkets beslut om upptaxering. Frågan i målet var om PwC har utgett avgiftspliktiga förmåner genom att anställda fått förvärva aktier i bolaget för kvotvärdet, 10 kr per aktie. PwC menade att förvärvspriset motsvarade aktiens marknadsvärde med tanke på de restriktioner och villkor för förvärv, ägande och avyttring som den var behäftad med. Skatteverket uppskattade med hänsyn till aktiens särskilda karaktäristik marknadsvärdet till 35 000 kr per aktie, och yrkade att de anställda därför skulle förmånsbeskattas för skillnaden mellan förvärvspriset 10 kr och marknadsvärdet 35 000 kr.

Kammarrätten avslog Skatteverkets överklagande då man ansåg att Skatteverket inte gjort sannolikt att marknadsvärdet på aktierna är högre än 10 kr. I sin motivering skriver Kammarrätten bland annat att Skatteverket inte har inhämtat någon oberoende marknadsvärdering inför sitt beslut att bestämma förmånsvärdet till 35 000 kr per aktie. Man anser vidare att Skatteverket inte har visat att det belopp som förmånsvärdet reducerats med kompenserar för risken i avkastningen på investeringen.

Skatteverket har varit mycket pådrivande i processen mot PwC men har inte överklagat Kammarrättens dom. Vad domen får för effekter återstår att se.

Scroll to Top