Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Får arbetsgivaren betala ut bonus trots korttidsstöd?

Pandemin har medfört ekonomiska svårigheter för många företag och många av dessa har behövt ansöka om korttidsstöd för att permittera personal. Ekonomiska svårigheter, bonusutbetalning och korttidsstöd, går det ihop?

För att vara berättigad korttidsstöd krävs bland annat att ett bolag lidit tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter och att bolaget vidtagit tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Om de ekonomiska svårigheterna kvarstår kan bolaget ansöka om korttidsstöd och permittera personal. En arbetsgivare kan dock inte diskvalificeras för korttidsstöd om arbetstagaren enligt avtal har rätt till bonus.

Tillväxtverket är den myndighet som handlägger ansökningar om korttidsstöd. Tillväxtverkets principiella inställning är att arbetsgivaren inte ensidigt får besluta om bonus under det räkenskapsår arbetsgivaren har fått korttidsstöd utbetalt. Det innebär att det enligt avtal ska finnas en ovillkorad rätt till bonus baserad på vissa förutbestämda premisser för att arbetsgivaren ska kunna betala ut bonus till en eller flera anställda utan att korttidsstödet påverkas. Bonus är inte stödgrundande och ska inte ingå i den anställdes ordinarie lön vid ansökan om korttidsstöd. 

Om arbetsgivaren däremot på eget initiativ har rätt att besluta om att bonus ska betalas ut, och gör detta, riskerar arbetsgivaren att diskvalificera sin rätt till korttidsstöd och därmed bli återbetalningsskyldig.

I ett fåmansaktiebolag där en delägare med ett extra löneuttag vill öka sin lön för att exempelvis uppfylla det så kallade löneuttagskravet i sin K10-blankett kan detta på motsvarande sätt inverka på rätten till korttidsstöd. Det är företaget som ska visa att förutsättningarna för korttidsstöd är uppfyllda. Tillväxtverket tar hänsyn till värdeöverföringar vid prövning av ansökningar. Extra löneuttag för delägare under en stödperiod bör kunna anses tala emot att ett företag vidtagit åtgärder för att minska kostnader för arbetskraft.

Beslut om bonusutbetalningar gjorda innan den 16 mars 2020 påverkar inte förutsättningarna för att vara berättigad till korttidsstöd oavsett om arbetstagaren har rätt till bonus enligt avtal eller om arbetsgivaren ensidigt har beslutat om bonus.

Scroll to Top