Fast driftsställe för utländska företag

Fast driftsställe för utländska företag

[2015-03-04] Skatteverket har meddelat ett nytt ställningstagande avseende bedömningen av fast driftsställe när det gäller utländska företags skyldighet att göra skatteavdrag och möjligheten att ingå socialavgiftsavtal.

Frågan har uppkommit om ett utländskt företag som har fast driftsställe i Sverige enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen men inte enligt bestämmelserna i dubbelbeskattnings-avtal är skyldigt att göra skatteavdrag för sociala avgifter. Fråga har också uppkommit om ett sådant utländskt företag har möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda.

Skatteverket skriver att skyldigheten att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter inte berörs av dubbelbeskattningsavtalen. Av den anledningen anser Skatteverket att bedömningen av om ett företag har ett fast driftsställe i Sverige och därmed är skyldigt att göra skatteavdrag ska göras utifrån svensk lagstiftning i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (IL). Detta gäller även om företaget enligt dubbelbeskattningsavtal, inkomstskattemässigt, inte kan anses ha fast driftsställe här då skatteavtalen inte reglerar skyldigheten att göra skatteavdrag. Det innebär att ett utländskt företag med verksamhet i Sverige kan bli skyldigt att göra skatteavdrag även om företaget inte är skattskyldigt för inkomsten här.

Enligt Skatteverket får ett företag som exempelvis bedriver byggprojekt i Sverige enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen fast driftställe här efter sex månader medan det krävs tolv månader för att få fast driftställe enligt dubbelbeskattningsavtal. Om byggprojektet pågår i åtta månader ska det utländska företaget därför göra skatteavdrag för personer som är bosatta och anställda i Sverige enligt inkomstskattelagens bestämmelser, trots att företaget enligt dubbelbeskattningsavtalet inte har fast driftställe här.

Skatteverket skriver också att utländska företag som har fast driftställe i Sverige enligt 2 kap 29 § IL inte har möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda. Med socialavgiftsavtal menas avtal om att den anställde själv ska redovisa och betala in arbetsgivaravgifter på ersättningen till Skatteverket.

Scroll to Top