Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås

Fastighetsutredningen har nu lagt fram sina förslag. Utredningen föreslår att paketering av fastigheter även fortsättningsvis ska tillåtas – men att avskattning ska ske. Även förändringar avseende stämpelskatten föreslås.
Advice ifrågasätter om utredningens förslag blir verklighet i denna utformning då utredaren i sin rapport anser att förslaget kommer att leda till ett minskat byggande vilket torde vara poltiskt sprängstoff i dagens läge. 

Fastighetsutredningen har kartlagt om företag i fastighetsbranschen har varit särskilt gynnade skattemässigt. Man har även analyserat konsekvenserna av två olika regelsystem; ett där paketering av fastigheter tillåts och ett där paketering av fastigheter inte ska vara möjligt. Därtill har vissa frågor om stämpelskatten utretts.

Paketering av fastigheter innebär i sin enklaste form att en fastighet överförs till ett paketeringsbolag. Paketeringsbolaget kan sedan säljas skattefritt under förutsättning att andelarna i bolaget är näringsbetingade, vilket de som huvudregel är. Skulle fastigheten i stället säljas direkt skulle eventuell kapitalvinst tas upp till beskattning och stämpelskatt utgå.

Utredningen föreslår ett regelverk där skatteeffekten inte ska vara avgörande för vilken transaktionsform som väljs när en fastighet ska säljas, paketering eller direktförsäljning. Detta trots att det konstateras att företag i fastighetsbranschen sammantaget inte är särskilt gynnade skattemässigt. När aktier i ägarföretaget byter ägare föreslås en avskattning av fastigheten ske. Det innebär att fastigheten anses såld och sedan återköpt för marknadsvärdet. Denna skattekostnad belastar paketeringsbolaget och således indirekt det köpande företaget. Det avskattade värdet får sedan användas som värdeminskningsavdrag i paketeringsbolaget. Förslaget syftar därmed inte till att transaktioner med paketering av fastigheter helt ska upphöra.

I vissa undantagsfall ska avskattning inte ske. Det gäller när aktierna ska beskattas på grund av skalbolagsbeskattning, när aktierna anses sålda på grund av likvidation eller konkurs, när aktierna är marknadsnoterade och när försäljningen avser en rörelse som i huvudsak inte hänförs till fastigheten.

Utredningen föreslår att stämpelskatten sänks från 4,25 procent till 2 procent för juridiska personer. Därtill ska stämpelskatt inte utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. Vid avskattning av en fastighet föreslås en schablonintäkt tas ut motsvarande den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten. Därtill föreslås att stämpelskatt även ska utgå vid fastighetsbildningar.

I förslaget slopas klassificeringen av fastigheter så som lager- eller kapitaltillgång varmed samtliga fastigheter i stället ska behandlas som kapitaltillgångar. Därtill ska fastighetsfållan avskaffas.

Detta är ännu endast ett förslag och vi följer om Regeringen väljer att gå vidare med förslagen eller delar av dessa. Mycket talar för att reglerna i denna utormning i sin helhet inte blir av. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Scroll to Top