Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fel startdatum för bolaget kan bli kostsamt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kring kvalificerade (skattefria) personaloptioner. Det kan konstateras att det är viktigt att ha god kunskap om tidpunkten för ditt bolags bildande om du vill kunna använda dig av kvalificerade personaloptioner för att attrahera och behålla nyckelpersonal.

Syftet med kvalificerade personaloptioner är att underlätta för små, unga företag som saknar tillgång till kapital, men som har tillväxtambitioner, att rekrytera och behålla nyckelpersoner i företaget. För att få använda sig av de förmånliga skattereglerna kring kvalificerade personaloptioner ställs det vissa villkor på företaget, optionsinnehavaren samt själva personaloptionen. Om alla villkor är uppfyllda uppstår det ingen förmånsbeskattning för optionsinnehavaren när personaloptionen erhålls eller utnyttjas och företaget behöver inte betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen.

Ett av villkoren är att företaget inte får ha bedrivit verksamhet i mer än tio år när optionen ställs ut. Det var just om det här villkoret var uppfyllt eller inte som HFD hade att ta ställning till.

Bakgrunden i fallet var följande: A är anställd i ett bolag som bildades 2011. Vid bildandet bestod bolagets verksamhet i att köpa och sälja ädelmetaller. Verksamheten bedrevs i lite mindre än ett år. Bolaget var sedan vilande till och med utgången av 2019. Under 2020 startade bolaget en verksamhet som bestod av utveckling av digitala verktyg för vissa typer av bokningar. Den nya verksamheten var således helt skild den verksamhet som bedrevs när bolaget bildades.

Bolagets ägare planerade att förvärva ett nybildat lagerbolag (NYAB) med samma ägarförhållanden som i bolaget. Ägarna skulle därefter överföra sina aktier i bolaget till NYAB och även överlåta bokningsverksamheten till NYAB för ett pris motsvarande bokförda värden och slutligen sälja bolaget till en extern part eller tillbaka till ägarna. Efter omstruktureringen kommer A i stället vara anställd i NYAB. Därefter ska han erbjudas att förvärva kvalificerade personaloptioner i NYAB.

A ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få klarhet i om han skulle bli beskattad i inkomstslaget tjänst när personaloptionerna utnyttjas. Han undrade även om svaret blir annorlunda om bolaget i stället fusioneras upp i NYAB. Skatterättsnämnden ansåg att bolaget skulle anses ha bedrivit verksamhet i mer än tio år och personaloptionerna var således inte skattefria.

Frågan togs vidare till HFD som gjorde samma bedömning. HFD förklarade att om ett bolag förvärvar mer än 25 % av aktierna i ett annat bolag får verksamheten i det förvärvade bolaget inte bedrivits i mer än tio år. Detsamma gäller om det ursprungliga bolaget fusioneras upp i ett nytt bolag. HFD förtydligade även att ett bolag bedriver verksamhet först när någon form av aktivitet har inletts från bolagets sida. Att bolaget under årens lopp har varit vilande och även bytt karaktär på sin verksamhet påverkar inte startpunkten för när bolaget har påbörjat sin verksamhet. HFD kom därför till samma slutsats som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Reglerna kring kvalificerade personaloptioner är invecklade och komplicerade och missbedömningar kan leda till stora skattekonsekvenser för både den anställde och bolaget. När villkoren för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda är det ett mycket gynnsamt och användbart incitament både för bolaget och den anställde. Särskilt när det finns potential i en företagsidé, men även en osäkerhet i hur denna kommer att utvecklas.

Om ni funderar på att premiera vissa nyckelpersoner i ert bolag tveka inte att höra av er till oss så kan vi hjälpa till att ta fram det alternativ som passar er verksamhet bäst.

Scroll to Top