Förhandsbesked avseende generationsskifte

Förhandsbesked avseende generationsskifte

[2016-02-16] Skatterättsnämnden fastslog i ett förhandsbesked från 2015 att lagen mot skatteflykt inte var tillämplig vid ett generationsskifte. Generationsskiftet innebar att ägaren av ett fåmansföretag genom olika förfaranden överlåtit ett företag till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat indirekt ägt företag medan den närstående fortsatte verksamheten genom ett annat företag.

Förfarandet innebar ett kringgående av de s.k. 3:12 reglerna men eftersom syftet med transaktionen var ett fullbordat generationsskifte tillämpades inte skatteflyktslagen och bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap inkomstskattelagen. Förhandsbeskedet är dock överklagat av Skatteverket.

Den allmänna uppfattningen sedan 2006 har varit att transaktioner som den ovan beskrivna inte har kunnat genomföras på grund av skatteflyktslagen och bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet. Genom förhandsbeskedet öppnas en möjlighet att generationsskifta genom interna aktieöverlåtelser.

Scroll to Top