Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige

Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked enligt vilket innehav av aktier, jordbruks- och skogsmark samt en fritidsfastighet där den skattskyldiges hustru under viss tid varit bosatt inte har ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Omständigheterna för förhandsbeskedet är att två makar har för avsikt att flytta utomlands. Den ena maken innehar en fastighet i Sverige där makarna är bosatta. Fastigheten omfattar utöver permanentbostaden skog och jordbruksmark. Maken överväger att avstycka bostadshuset och avyttra huset till en extern köpare. Därmed kommer jordbruks- och skogmarken att behållas men inte permanentbostaden. Han avser inte att bedriva aktiv jord- eller skogsbruk utan det kommer vara frågan om en passiv förvaltning av fastigheten. Omsättningen för fastigheten uppskattas till cirka 300 000 kr per år.

Vidare innehar maken en fastighet som uteslutande kommer användas för fritidsändamål. Hustrun har dock varit folkbokförd och bosatt på fastigheten under perioden 2005-2011.

Maken äger också ett aktiebolag och sitter i styrelsen för bolaget. Verksamheten i bolaget består av förvaltning av kapital som härrör från försäljningen av ett verksamhetsdrivande dotterbolaget. Samtliga investeringar har skett i noterade värdepapper. Bolaget har ingått ett avtal med en bank avseende förvaltning av bolaget kapital. Det är inte ett diskretionärt förvaltningsavtal men maken har inte tagit aktiv roll i förvaltningen. Hans arbetsinsats kommer inte att överstiga tio timmar per år. Antalet transaktioner i bolaget kommer normalt inte att överstiga 20 transaktioner per år.

Skatterättsnämnden gör bedömningen att eftersom det är mer än sex år sedan hustrun använde fastigheten som permanentbostad saknas anledning att betrakta fastigheten som något annat än en fritidsfastighet.

Valet att behålla jordbruks – och skogsmarken ses som en ren kapitalplacering.

Nämnden finner att eftersom inte någon egentlig rörelse bedrivs i bolaget kan ägandet och styrelseuppdraget inte anses ge maken ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Bolagets befintliga och framtida noterade innehav ska alltid understiga en andel om tio procent i respektive bolag. Även övriga uppgifter talar för att innehaven utgör kapitalplaceringar. Därmed ansågs inte heller de noterade innehaven ge maken ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Skatterättsnämnden samlade bedömning är att makens kvarvarande anknytningsfaktorer till Sverige inte leder till att han ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflytten. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Kontakta oss gärna om du har funderingar kring utflytt från Sverige och betydelsen av anknytningsfaktorer.

Scroll to Top