Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förhandsbesked om bedömning av tjänsteresor till tredje land vid tillämpning av ettårsregeln

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked prövat om tjänsteresor till tredje land ska behandlas som kortare avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av ettårsregeln. Vistelser i tredje land som omfattar 72 dagar per år och därtill vistelser i Sverige med 72 dagar ansågs av nämnden utgöra kortare avbrott i utlandsvistelsen. Nämnden fann dock att vistelser i tredje land som uppgår till fyra månader per år tillsammans med vistelser i Sverige uppgående till 72 dagar per år sammantaget är för omfattande för att behandlas som kortare avbrott vid tillämpningen av ettårsregeln.

Enligt ettårsregeln ska inkomst för arbete utomlands inte beskattas i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet. Vistelsen utomlands bryts inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande. Med kortare avbrott i Sverige avses sex dagar per månad eller 72 dagar under ett anställningsår. När det gäller vistelser i andra länder än Sverige finns inga närmare regler gällande omfattningen på vistelserna. 

Mannen som sökte förhandsbeskedet gav tre olika alternativ för hur vistelserna kunde komma att se ut och frågade om resorna till tredje land enligt de olika alternativen ansågs utgöra kortare avbrott i utlandsvistelsen och därmed ska räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Hans vistelser i tredje land kommer att uppgå till antingen två månader per år (alternativ 1) eller 72 dagar per år (alternativ 2) eller fyra månader per år (alternativ 3). Därutöver kommer han enligt samtliga alternativ att vistas 72 dagar per år i Sverige. Resterande tid kommer mannen att befinna sig i vistelselandet.

SRN fann att vistelserna enligt de två första alternativen, som innebär maximalt 72 dagar per år i tredje land och därtill 72 dagar per år i Sverige, ska anses utgöra kortare avbrott i utlandsvistelsen. Nämnden ansåg däremot att alternativet med vistelser i tredje land uppgående till fyra månader per år samt 72 dagar i Sverige, inte kunde behandlas som sådana kortare avbrott som ska räknas in i vistelsen som avses i ettårsregeln. SRN kom till denna slutsats eftersom mannens vistelser utanför vistelselandet i så fall skulle uppgå till mer än sex månader per år och bedömdes därmed vara för omfattande.

En av ledamöterna i SRN var skiljaktig och fann att även vistelser uppgående till två månader i tredje land tillsammans med 72 dagar i Sverige är för omfattande för att behandlas såsom kortare avbrott.

Nämndens besked har överklagats och vi följer Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ärendet.

Kontakta oss gärna om du har frågor om skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln.

Scroll to Top