Förhandsbesked om gåva av aktier till familjemedlem

Förhandsbesked om gåva av aktier till familjemedlem

[2016-02-11] En person som var ägare till flera fåmansföretag avsåg att trappa ned sitt engagemang och gav därför sin bror hälften av aktierna i samtliga bolag i gåva. Skatteverket ansåg att brodern som fick gåvan skulle beskattas i inkomstslaget tjänst.

Anledningen till Skatteverkets inställning kan antas ha varit att man ansåg att gåvan hade sin grund i en arbetsprestation från broderns sida då han varit anställd i ett av bolagen.

Skatterättsnämnden gick dock inte på Skatteverkets linje utan slog fast att överlåtelserna i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren och på grund av detta skulle någon beskattning inte ske av brodern.

En allmänt vedertagen uppfattning om rättsläget är att överlåtelser inom familjen presumeras ha en benefik karaktär d.v.s. anses utgöra gåvor. Förhandsbeskedet bekräftar den uppfattningen samt tyder på att det krävs mycket för att avvika från den principen.

Scroll to Top