Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förhandsbesked om skattefri gåva av aktier till anställda

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har gåvor av aktier till en bror och en vän som båda är anställda i det aktuella bolaget bedömts vara skattefria.

Gåvor som har en koppling till ett anställningsförhållande är i allmänhet skattepliktiga som lön. I vissa fall kan gåvor anses ha en annan grund än anställningen och ska i sådana fall inte inkomstbeskattas. Advice skatteinfo har tidigare skrivit om tre domar från Högsta förvaltningsdomstolen som kom 2017 där det klargjordes att avgörande för bedömningen av om en aktiegåva ska bedömas som skattefri är relationen mellan givare och mottagare, syftet med överlåtelsen samt aktiernas värde.

De bakomliggande omständigheterna i det aktuella förhandsbeskedet är att C hade startat en verksamhet i en enskild näringsverksamhet. Han hade i ett tidigt skede tagit hjälp av sin bror och sin vän sedan mer än 20 år. Senare startade de tre ett gemensamt aktiebolag, i vilket C äger mer än 50 procent av aktierna. C har nu för avsikt att genom gåva överlåta delar av sitt aktieinnehav i bolaget till sin bror och sin vän. Det finns inga planer på att C ska överlåta sina resterande aktier i bolaget.

Gåvotagarna arbetar båda två i bolaget och erhåller marknadsmässig lön, vilket de även efter gåvotillfället kommer att erhålla. C har upphört att vara operationellt verksam i bolaget men är fortfarande styrelseordförande i bolaget.

Gåvorna grundar sig enligt gåvogivaren i hans vilja att bolaget ska drivas vidare i samma anda och på samma sätt som tidigare samt att han vill berika gåvotagarna som han har en nära syskon- respektive vänskapsrelation med. Gåvorna utgör enligt sökanden ett led i ett generationsskifte. Värdet på respektive gåva uppgår till åtminstone 18 miljoner kronor. Gåvorna kommer inte att vara föremål för några restriktioner. Aktieägaravtalet kommer att gälla även för aktier som de har erhållit genom gåva. Frågan som Skatterättsnämnden hade att besvara var om aktiegåvorna skulle medföra beskattning för mottagarna.

Nämnden ansåg inte att överlåtelserna kunde ses som ett led i ett generationsskifte eftersom gåvogivaren kommer att behålla en viss andel aktier i bolaget och fortsatt kommer att vara styrelseordförande i bolaget.

Nämnden konstaterade att aktieägaravtalet inte innehåller någon bestämmelse som innebär att gåvomottagarna måste vara aktiva i bolaget och C har inte heller rätt att återförvärva aktierna om de upphör att arbeta i bolaget, förutom vid uppsägning på grund av misskötsamhet. Nämndens uppfattning var därmed att överlåtelserna i detta fall handlar om att förbättra förutsättningarna för den fortsatta driften av bolaget och inte att försäkra sig om att gåvotagarna fortsätter arbeta i bolaget. Eftersom den nära relationen mellan parterna förelåg innan de började arbeta tillsammans och mottagarna fortsättningsvis kommer att ha en marknadsmässig lön från bolaget fann nämnden att överlåtelserna i allt väsentligt får anses ha sin grund i den personliga relationen mellan överlåtaren och förvärvarna. Därmed ska gåvorna inte medföra någon inkomstbeskattning för mottagarna.

Har du frågor om en gåvosituation är du välkommen att kontakta oss för diskussion och rådgivning.

Scroll to Top