Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat den 17 januari 2018 prövat en fråga om tillämpligheten av utomståenderegeln när det utomstående ägandet består i moderbolaget men det dotterbolag där delägarna har varit verksamma i har avyttrats.

Av förutsättningarna för förhandsbeskedet framgår att de två sökandena sedan 2003 är verksamma i betydande omfattning i Z AB. Under 2011 överlät de sina aktier i bolaget till varsitt nybildat bolag, X AB respektive Y AB. Dessa bolag avyttrade samma år aktierna i Z AB till en extern köpare, Q AB. Betalningen bestod delvis av fyra procent av aktierna i Q AB. Q AB äger flera verksamhetsdrivande dotterbolag och är ett fåmansföretag som har ägts av utomstående i betydande omfattning sedan 2011. En avyttring av Q AB och Z AB kan bli aktuell.

Sökandena vill få svar på om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) är tillämplig om utdelning lämnas från X AB och Y AB efter att Q AB har avyttrat samtliga sina dotterbolag externt, förutsatt att det utomstående ägandet kvarstår i Q AB vid tidpunkten för utdelningen.

Sökandena undrar även om aktierna i X AB och Y AB är kvalificerade om utdelning ur bolagen lämnas efter att Q AB avyttrats externt alternativt likviderats. Om svaret på denna fråga är att andelarna i X AB och Y AB är kvalificerade vill sökandena veta om bedömningen påverkas av om utdelning från ägarbolagen lämnas innan det utomstående ägandet i Q AB upphör, men under samma beskattningsår.

Nämnden konstaterar att utgångspunkten för bedömningen är att X AB och Y AB indirekt äger andelar i Z AB, ett företag där sökandena under året varit verksamma i betydande omfattning. Aktierna i X AB och Y AB är därmed kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket IL. Då utomstående i betydande omfattning indirekt äger del i Z AB är dock utomståenderegeln tillämpligt.

Efter att Z AB avyttrats externt äger varken sökandena eller utomstående del i det företag där sökandena varit verksamma, vilket är det företag som avses i 57 kap. 5 § andra stycket. Nämnden menar då att utomståenderegeln ska prövas med utgångspunkt i förhållandena i Q AB där sökandena har rätt till utdelning. Utomstående ägande har förelegat i företaget sedan 2011 och några särskilda skäl mot tillämpningen av utomståenderegeln har inte framkommit.

På frågan om aktierna i X AB och Y AB är kvalificerade efter att Q AB avyttrats ger nämnden svaret att efter att Q AB har avyttrats är utomståenderegeln inte längre tillämplig, därmed är aktierna i X AB respektive Y AB kvalificerade.

Om det vid tidpunkten för utdelningen föreligger ett utomstående ägande i Q AB är utomståenderegeln tillämplig vilket innebär att aktierna i ägarbolagen inte är kvalificerade när utdelningen lämnas.

Läs mer om utomståenderegeln här.

Kontakta oss gärna om du frågor om utomståenderegeln.

Scroll to Top