Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner

Olika typer av optioner används ofta som ett incitament för att attrahera och behålla nyckelpersoner i ett företag. Mellan teckningsoptioner och personaloptioner, som hör till de vanligaste incitamentsoptionerna, är det i beskattningshänseende stor skillnad. Det är därför bra att på förhand ta reda på vad som gäller skattemässigt. Från och med den 1 januari 2018 finns det även möjlighet att i incitamentsyfte använda sig av så kallade kvalificerade personaloptioner. 

Syftet med införandet av kvalificerade personaloptioner är att underlätta för mindre och nyare tillväxtföretag, där stora egna medel saknas, att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Detta för att öka möjligheten för nystartade företag, särskilt inom vissa branscher, att växa och konkurrera med etablerade företag.

Personaloptioner och teckningsoptioner

Med personaloptioner får en anställd möjlighet att efter en bestämd tid köpa aktier i företaget till ett bestämt pris. Skatt för den anställde betalas först när optionen utnyttjas till köp av aktier och den anställde lönebeskattas då för skillnaden mellan aktiens marknadsvärde och priset på optionen, om betalning för denna skett. Därtill ska företaget betala arbetsgivaravgifter på detta förmånsvärde. Sammantaget blir det alltså stora skatte- och avgiftskostnader för den anställde och företaget. 

Kännetecknande för personaloptioner är att de vanligtvis inte får överlåtas till annan, samt att de förfaller om anställningen avslutas innan personaloptionerna kan utnyttjas.

Vid användandet av teckningsoptioner så beskattas en tilltänkt värdeökning i inkomstslaget kapital och utan arbetsgivaravgifter, vilket är en markant skillnad mot att använda personaloptioner. En teckningsoption är ett emitterat och registrerat värdepapper som ger innehavaren rätt att efter en viss tid köpa en nyemitterad aktie för ett i förbestämt pris. Betalas marknadspris för optionen sker ingen förmånsbeskattning. Erhålls optionen gratis eller till ett pris under marknadspris förmånsbeskattas denna del som lön och med arbetsgivaravgifter för företaget. Teckningsoptioner kan normalt överlåtas och vinst vid överlåtelse av optionen kapitalbeskattas. Samma sak gäller vid en framtida försäljning av aktier som köpts med teckningsoptionerna. Det går även att förena teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar, i vart fall om dessa inte är alltför långtgående.

Kvalificerade personaloptioner

Med de nya reglerna om kvalificerade personaloptioner ska förmån av en personaloption inte beskattas under förutsättning att vissa villkor avseende företaget, själva personaloptionen och optionsinnehavaren (den anställde) är uppfyllda. Är villkoren uppfyllda medför detta i skattehänseende att den anställde inte lönebeskattas när den kvalificerade personaloptionen utnyttjas för köp av aktier. I stället blir hela värdeökningen vid en framtida försäljning beskattad i kapital.

Reglerna har kritiserats bl.a. eftersom när det rör aktier i fåmansaktiebolag är risken stor att utdelning och vinst ändå beskattas högt för nya ägare. Därtill har det kritiserats att många företag inte uppfyller villkoren och därför inte kan använda sig av regelverket.

För den anställde krävs att denne arbetar minst 30 timmar per vecka i företaget och inte sedan tidigare är delägare eller närstående till en delägare. Företaget som ger ut de kvalificerade personaloptionerna får ha funnits i max tio år, ha färre än 50 anställda och ha max 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning. Därtill är vissa branscher undantagna. Vad gäller optionen får den bl.a. ha ett marknadsvärde på max tre miljoner kronor per anställd och ska tjänas in under en intjänandetid på tre år samt utnyttjas tre till tio år efter att den anställde erhöll den kvalificerade personaloptionen.

Förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden (SRN)

I det första förhandsbeskedet hos SRN som rör de nya bestämmelserna om kvalificerade personaloptioner ville den anställde få besvarat om dennes arbetsgivare anses bedriva handel med finansiella instrument då detta är en av de branscher som inte får nyttja bestämmelserna.

Företagets huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla sina kunder rådgivnings- eller investeringstjänster. Företaget bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse och som en del i verksamheten ingår även handel med finansiella instrument för kunds räkning. Enligt SRN är detta inte handel med finansiella instrument i regelverkets mening. Skatteverket som var av motsatt uppfattning har inte överklagat beskedet.

Scroll to Top