Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning

Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) slår fast att EU-rätten sätter stopp för svensk beskattning av en personaloption intjänad utomlands, i detta fall utanför EU.

En person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig vilket innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. Skattskyldigheten omfattar även som utgångspunkt personaloptioner som har tjänats in genom arbete utomlands innan personen flyttade till Sverige, förutsatt att beskattningstidpunkten för förmånen infaller efter inflyttningen.

Sexmånadersregeln och ettårsregeln kan dock begränsa beskattningen i Sverige, under vissa förutsättningar, för personer som varit obegränsat skattskyldiga under den tid som arbetet utomlands ägt rum. En person som är begränsat skattskyldig i Sverige under intjänandetiden utomlands men bosatt i Sverige och obegränsat skattskyldig när inkomsten ska beskattas omfattas inte av dessa regler. Detta har HFD i tidigare avgöranden ansett strida mot den fria rörligheten enligt EU-fördraget när det rört sig om inkomst intjänad i ett annat EU-land.

I detta fall rörde det sig om en person som är både brittisk och amerikansk medborgare och som fått ersättning från ett optionsprogram efter att han bosatt sig i Sverige. Personen har under intjänandet av programmet bott och arbetat i USA och var under den tiden inte obegränsat skattskyldig i något land inom EU.

HFD klargör (i HFD 669-18) att ett EU-medborgarskap är en tillräcklig anknytning för att EU-fördraget ska vara tillämpligt och att en obegränsad skattskyldighet inom EU inte krävs för detta. Mot bakgrund av detta konstaterar HFD att EU-rätten kan hindra svensk beskattning av ett optionsprogram som den brittiske medborgaren har tjänat in genom arbete utanför EU och under tid som personen inte varit bosatt och arbetat i något EU-land före inflyttningen till Sverige.

Skatteverket har i en rättsfallskommentar med anledning av domen ansett att det först ska utredas om förutsättningarna för sexmånaders- alternativt ettårsregeln är uppfyllda, bortsett från kravet på obegränsad skattskyldighet. Först därefter ska en prövning av om situationen strider mot EU-fördraget göras.

Beskattning av en personaloption ska ske i samband med utnyttjandet. Om intjänandetiden helt eller delvis omfattas av sexmånaders- eller ettårsregeln kan dock förmånen vara skattebefriad till den del som omfattas, vilket innebär att en proportionering efter var arbetet utförts under intjänandetiden ska göras. Har du frågor som rör beskattning av personaloptioner eller andra incitamentsprogram som ska knyta nyckelpersoner till företaget är du välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top