Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att villkoren i ett syntetiskt optionsprogram med en extra ersättning inte förtar optionernas karaktär av värdepapper.

En syntetisk option innebär att innehavaren av optionen vid utnyttjandet får en kontant ersättning i stället för ett värdepapper eller rätt till en aktie. Storleken på ersättningen bestäms utifrån marknadsvärdet på den underliggande aktien.

Av praxis framgår att syntetiska optioner som förvärvas på grund av en persons tjänst kan utgöra värdepapper om de är fritt överlåtbara och inte är villkorade av innehavarens fortsatta anställning. När ett utnyttjande av optionerna förutsätter att innehavaren fortfarande är anställd har optionerna däremot inte ansetts ha karaktär av värdepapper.

Av de närmare villkoren i det aktuella optionsprogrammet framgår att optionerna är fritt överlåtbara men med hembudsskyldighet gentemot bolaget. Det finns inte heller något krav på fortsatt anställning för att få behålla redan förvärvade optioner. Dessa villkor talar för att optionerna är värdepapper.

Programmet innehåller även villkor om att bolaget förbinder sig att subventionera köpen inom optionsprogrammet genom en extra löneersättning och där utbetalningarna fördelas över en femårsperiod. Den extra ersättningen förutsätter bl.a. att ett optionsavtal har ingåtts, att optionsinnehavaren fortfarande innehar optionerna samt är verksam inom koncernen vid utbetalningstillfällena.

Kravet på att optionsinnehavaren fortsatt är verksam vid utbetalningstillfället menar HFD vid sin prövning visserligen kan antas ge optionsinnehavaren ett incitament att stanna kvar i koncernen, men det kan inte jämställas med att innehavet av optionerna villkoras av fortsatt anställning. Inte heller kan omständigheten att den extra ersättningen uteblir om optionerna överlåts jämställas med ett överlåtelseförbud. Mot den bakgrunden förklarar HFD att de syntetiska optionerna är värdepapper och att vinst eller förlust vid avyttring av dessa ska tas upp som kapitalvinst eller kapitalförlust i inkomstslaget kapital.

Scroll to Top