Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD om belöning till nyckelpersoner

Är ert företag ett sådant nystartat företag vars verksamhet inte är äldre än 10 år och som kan använda sig av de skattefria kvalificerade personaloptionerna för att attrahera, belöna och behålla betydelsefulla anställda?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom slagit fast att det är möjligt att använda teckningsoptioner för att garantera tilldelning av aktier till anställda som erbjudits kvalificerade personaloptioner utan beskattning för bolaget. Med kvalificerade personaloptioner kan en anställd förvärva aktier i företaget utan privat beskattning.

Kvalificerade personaloptioner ger anställda rätt att efter en intjänandetid förvärva aktier i företaget utan att förmånsbeskattas. Bestämmelserna ställer upp ett antal villkor för förvärvet, företaget, personaloptionen och på den anställde. Villkoren innebär bland annat att företaget ska vara av begränsad storlek och inte bedrivit verksamhet längre än 10 år, samt att personaloptionen ska utnyttjas tidigast inom tre år och senast inom 10 år.

Den aktuella domen avsåg ett överklagat förhandsbesked och där leveransen av aktier skulle ske antingen genom överlåtelse av teckningsoptioner utan ersättning eller genom riktade nyemissioner.

Bolaget önskade i första hand att leverans skulle ske med teckningsoptioner, eftersom nyemissionsalternativet kräver ett framtida stämmobeslut och faktisk leverans av aktier inte fullt ut kan garanteras med det tillvägagångssättet.

För att säkra leveransen enligt teckningsoptionsalternativet har bolaget emitterat teckningsoptioner som har tecknats av bolaget självt. Villkor medför att de anställda inte kan använda teckningsoptionerna för något annat ändamål än att omedelbart teckna aktier i bolaget.

HFD slog fast att överföringen av teckningsoptionerna och den efterföljande aktieteckningen ska ses i ett sammanhang varmed det alternativet möjliggör att garantera ett förvärv utan beskattning för vare sig bolaget eller den anställde.

Domen är positiv då den möjliggör ett tillvägagångssätt där en anställd som erbjuds kvalificerade personaloptioner får en garanti för att kunna nyttja de kvalificerade personaloptionerna för att förvärva aktier i företaget oberoende av hur ett framtida ägande i företaget ser ut. Domen undanröjer en beskattningsosäkerhet gällande kvalificerade personaloptioner och medför att det blir än mer attraktivt för nystartade mindre företag att använda sig av incitamentet för att attrahera och behålla personal.

Vänd er till oss om ni vill diskutera de villkor som gäller för kvalificerade personaloptioner och hur dessa kan erbjudas så att det blir rätt för bolaget och den anställde.

Scroll to Top