Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD prövar köpoptioner

Olika former av incitamentprogram för att behålla personal har ofta präglats av bedömningsfrågor vid beskattningen. Frågorna är viktiga för den anställde och för arbetsgivaren eftersom en skillnad i bedömning medför att en framtida värdeuppgång beskattas antingen som kapitalinkomst eller som löneinkomst. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ger nu ytterligare vägledning när domstolen har bedömt att köpoptioner med vissa villkor inte ändrar dess karaktär av värdepapper. Domen medför att praxis avseende incitamentprogram tar ett steg i riktning att bli tydligare.

I fallet hade en anställd köpt köpoptioner från sin arbetsgivare och betalat marknadsvärdet för dessa. Villkoren avseende köpoptionerna medförde en rätt för den anställda att under en femårsperiod räknat från köpet köpa aktier i ett dotterbolag till arbetsgivarbolaget för ett förbestämt pris. Om den anställde skulle lämna sin anställning har arbetsgivaren rätt att återköpa köpoptionerna till vid den tidpunkten aktuellt marknadsvärde.

Enligt tidigare praxis gäller att optioner som förfaller och inte kan utnyttjas om innehavaren lämnar sin anställning inte utgör värdepapper vid beskattningen. Skatteverket ansåg i det aktuella fallet att villkoret om att arbetsgivaren kan återköpa köpoptionerna medför att de inte utgör värdepapper.

HFD anser att trots att arbetsgivaren har rätt att återköpa köpoptionerna om den anställde lämnar sin anställning har den anställde i alla fall rätt att få ut marknadsmässig ersättning för dessa och därtill förfaller inte köpoptionerna om arbetsgivaren avstår ett återköp. HFD anser därmed att villkoret om återköp inte medför att köpoptionerna förlorar sin karaktär som värdepapper.

Domen medför att en värdeökning på köpoptionerna beskattas i kapital och inte som en löneinkomst. Vägledningen från högsta instans möjliggör att använda köpoptioner som incitament i större utsträckning. Om du har frågor som rör teckningsoptioner, köpoptioner, personaloptioner eller så kallat kvalificerade personaloptioner är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top