Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden

Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvode. Trots att styrelseledamotens bolag mottagit arvodet har styrelseledamoten beskattats personligen i inkomstslaget tjänst. 

Sökande i målet är advokat som driver verksamhet i eget bolag och har både arvoderade och icke-arvoderade styrelseuppdrag. Ett av styrelseuppdragen är i ett börsnoterat bolag, där advokaten sitter som styrelseordförande. Styrelsearvodet betalas av det börsnoterade bolaget till advokatens bolag, som även står för de kostnader uppdraget medför. 

Anmärkningsvärt i målet var att HFD sammanträdde i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd medverkade vid bedömningen. Detta är ett sällan förekommande fenomen, men kan bland annat uppkomma när det finns anledning att ändra praxis.

Tidigare praxis har stadgat en presumtion att styrelsearvoden ska beskattas personligen av styrelseledamoten i inkomstslaget tjänst. Presumtionen har kunnat brytas i de fall det varit fråga om tidsmässigt avgränsade uppdrag för specifika insatser.

I det aktuella målet konstaterade HFD att en näringsverksamhet, ur beskattningshänseende, väsentligen kan bygga på en viss persons arbetsinsatser, och att det ibland ska beskattas som tjänst hos den som utför tjänsten. En helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter ska ligga till grund för en sådan bedömning. Domstolen konstaterar att presumtionen för tjänstebeskattning har funnits en längre tid och att en ändring av sådan praxis bör ske med stor försiktighet. 

Den slutgiltiga domen meddelades utan avsteg från de senaste årens praxis, även om det fanns en rad skiljaktiga meningar och tillägg. Detta betyder att styrelsearvoden som utgångspunkt beskattas personligen så länge en lagändring inte kommer till. 

Om du har frågor om din beskattningssituation, oavsett om du har arvoderade styrelseuppdrag eller inte, är du varmt välkommen att höra av dig till oss för en utvärdering och på så sätt förebygga oönskade skattekonsekvenser. 

Scroll to Top