Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) besked och anser att skatteflyktslagen ska vara tillämplig på ett tillvägagångssätt med flera aktieöverlåtelser för att undgå bestämmelserna om kvalificerade andelar. Det ansågs att andelsägaren med det tilltänkta förfarandet kringgick syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar eftersom arbetsinkomster omvandlades till kapitalinkomster samtidigt som en närstående kunnat fortsätta bedriva verksamheten.

A och B ägde med lika andelar tillsammans 90 procent av ett bolag där de båda var verksamma i betydande omfattning, X AB. X AB såldes 2010 till ett bolag ägt av A:s son. Inför försäljningen hade A genom vissa transaktioner placerat sina aktier i X AB så att han ägde dessa indirekt via två holdingbolag. A fortsatte att vara verksam i X AB fram till utgången av 2015.

Både SRN och HFD fann att A:s aktier i det första holdingbolaget upphörde att vara kvalificerade vid ingången av 2016 då karenstiden om fem år efter försäljningen av X AB gått till ända eftersom varken A eller någon närstående till honom hade varit verksam i betydande omfattning i något av holdingbolagen under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

A ansåg att de transaktioner som han företagit endast medfört att den lagreglerade femårsfristen börjat löpa för honom precis på samma sätt som för hans kompanjon B. SRN som gick på A:s linje ansåg inte skatteflyktslagen vara tillämplig på förfarandet eftersom tillvägagångssättet framstod som ett fullbordat generationsskifte och inte stred mot syftet med bestämmelserna om kvalificerade andelar.

HFD gjorde en annan bedömning och ansåg att A genom förfarandet åstadkommit att aktierna i det bolag som innehållit verksamheten inklusive samtliga ansamlade vinstmedel fram till försäljningen helt beskattats som kapitalinkomst i stället för som försäljning av kvalificerade andelar. Aktierna i holdingbolaget skulle visserligen inte upphöra att vara kvalificerade direkt utan först efter att den femåriga karenstiden löpt ut. Under den perioden var dock A fortsatt verksam i X AB. Det var även hans son som även efter 2015 fortsatte driva verksamheten.

HFD konstaterade att ett grundläggande syfte med bestämmelserna om kapitalvinst vid försäljning av fåmansföretag är att arbete som utförs av närstående till andelsägaren ska behandlas på samma sätt som om arbetet utförts av andelsägaren själv. Detsamma gäller om en närstående är verksam i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget. Bedömningen av om förfarandet strider mot lagstiftningens syfte bör därför ske på samma sätt oavsett om det är A eller hans son som är verksam i X AB. Mot den bakgrunden fann HFD att tillvägagångssättet stred mot lagstiftningens syfte och att skatteflyktslagen är tillämplig.

Av rättsfallet kan det konstateras att det inte ska vara möjligt att fortsätta arbeta i en tidigare verksamhet som ägs av närstående medan karenstiden för tidigare upparbetad arbetsinkomst löper och att karenstiden ska förlängas om andelsägaren eller denne närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat företag. Därtill kan det konstateras att omstruktureringar och generationsskiften ska vara väl övervägda med beaktande av såväl de vanliga skattebestämmelserna som bestämmelserna i skatteflyktslagen.

Scroll to Top