Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall av väsentlig anknytning

Högsta förvaltningsrätten (HFD) har prövat två förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige. I det första fallet ansåg HFD till skillnad mot Skatterättsnämnden att det inte var fråga om väsentlig anknytning till Sverige med anledning av inflytande i näringsverksamhet här. I det andra fallet fastställde HFD Skatterättsnämndens besked om att en nyinförskaffad lägenhet medförde väsentlig anknytning hit.

Advice skatteinfo skrev i somras om att Skatterättsnämnden fann att ett innehav om 5,5 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag – med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget – medfört ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och därmed väsentlig anknytning till Sverige.

HFD ändrar nu Skatterättsnämndens förhandsbesked och fastställer att sökanden inte ska anses ha väsentlig anknytning och av det skälet vara obegränsat skattskyldig i Sverige. HFD konsterar att sökandens indirekta ägarandel i det aktuella bolaget understiger tio procent och framhåller att flera av bestämmelserna om minoritetsskydd i aktiebolagslagen anknyter till aktieinnehavets storlek och inte till röstetalet. Sett till dessa regler får det inflytande som sökanden har beaktat aktieinnehavet som uppgår till 5,5 procent sägas vara begränsat trots den förhållandevis höga röstandelen. Sökanden har vidare varken indirekt eller direkt tagit aktiv del i bolagets verksamhet och innehavet kan närmast jämställas med en kapitalplacering. HFD ansåg härtill att det förhållande att sökanden tillsammans med sin mor och bror äger aktier i en omfattning som kan sägas ge dem ett gemensamt väsentligt inflytande inte föranleder en annan bedömning i detta fall.

Det andra fallet avsåg ett par som stod inför att bosätta sig i Frankrike där de sen tidigare äger en lägenhet. De hade planerat sin utflyttning till augusti 2016. Paret ägde tidigare en villa som såldes med tillträde för köparna i början av 2016. I samband med flytten från villan köpte paret en bostadsrätt som skulle tjäna som bostad fram till utflyttningen och därefter som fritidsboende vid sporadiska besök i Sverige. HFD konsaterar att bostaden ska användas som bostad fram till utflyttningen och utgör en bostad för åretruntbruk. Mot den bakgrunden fastställde HFD Skatterättsnämndens besked att paret ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige efter sin utflytt och att de därmed fortsatt är obegränsat skattskyldiga här.

Scroll to Top