Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

[2014-04-07] I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen funnit att bedömningen om utomstående ägande föreligger ska göras i det bolag där den utomstående ägaren har rätt till utdelning. Tidigare praxis rörande utomståenderegeln har begränsats till att omfatta utomstående ägande i det bolag som aktieägaren är verksam i.

I det aktuella fallet ägde en person, A, aktier i dels ett bolag i vilket han var verksam och dels i ett passivt bolag som varken han eller de övriga delägarna var verksamma i. A:s aktier i det passiva bolaget omfattades av fåmansföretagsreglerna på grund av att båda aktiebolagen bedrev samma eller likartad verksamhet. I det passiva bolaget fanns en annan delägare, B, vars aktier inte längre var kvalificerade. A:s aktier i det passiva bolaget omfattades inte av fåmansföretagsreglerna efter fem år från den tidpunkt då B blev utomstående ägare.

Scroll to Top