Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto

Avkastningen av sparande på investeringssparkonto är föremål för schablonbeskattning. Det innebär att kapitalvinster och annan avkastning m.m. som förvaras på ett investeringssparkonto inte redovisas av kontoinnehavaren och motsvarande förluster får inte dras av. I stället ska kontoinnehavaren ta upp en schablonmässigt beräknad intäkt i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten beräknas genom att investeringssparkontots kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Den beräknade schablonintäkten tas upp i kapital och beskattas med 30 %.

Även avkastningen av sparande i kapitalförsäkring schablonbeskattas. Skatteunderlaget för kapitalförsäkringen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret före beskattningsåret. Avkastningsskatt tas sedan ut på skatteunderlaget med 30 %.

Beskattningen har alltså hittills byggt på en schablonavkastning motsvarande enbart statslåneräntan. Regeringen föreslår nu att schablonavkastningen vid sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0.75 procentenheter. För att skatten inte ska bli för låg vid en mycket låg statslåneränta ska schablonavkastningen beräknas till lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. Anledningen till höjningen är att sparande i kapitalförsäkringen och investeringssparkonto anses ha blivit för gynnsamt.

De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top