Incitamentsutredningen

Incitamentsutredningen

[2016-04-11] Vi har tidigare skrivit om den s k incitamentsutredningen som haft till uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med utredningen har varit att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. Den 15 mars 2016 lämnade utredningen sitt betänkande ”beskattning av incitamentsprogram” till regeringen.

Utredningen föreslår bland annat en justering av den s.k. värdepappersregeln i 10 kap 11 § inkomstskattelagen, för att göra reglerna mer enkla att tillämpa. Med dagens regler kan det vara svårt att förutse vilken bedömning som kommer att göras av Skatteverket och domstolarna om vad som utgör ett värdepapper och när ett förvärv ska anses ha skett. Detta gäller främst när det handlar om instrument som inte emitterats med stöd av aktiebolagslagen.

En förändring som föreslås är att ett instrument inte ska anses som ett värdepapper, och föranleda framskjuten beskattningstidpunkt, om det finns villkor i avtal som har samband med förvärvet och som hindrar den skattskyldige från att tillgodogöra sig värdet genom avyttring efter två år från tillträdet.

Vidare föreslås att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnande personaloptioner s.k. kvalificerade personaloptioner. Det innebär att den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner inte ska förmånsbeskattas. När sådana andelar säljs beskattas kapitalvinsten i kapital och några sociala avgifter ska inte betalas.

Syftet med förslaget är att underlätta för små nystartade tillväxtföretag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. För att de nya reglerna ska vara tillämpliga krävs att ett antal villkor är uppfyllda avseende företaget, dess verksamhet och den anställde.

De nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018 och ska enbart tillämpas på avtal som ingåtts efter den tidpunkten. Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att förslaget skickas på remiss för berörda myndigheters och organisationers synpunkter. Vad gäller reglerna om kvalificerade personaloptioner har förslaget bedömts innebära statstöd till berörda företag och åtgärden måste därför anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan den kan genomföras.

Scroll to Top