Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Inlösen av aktier är inte överlåtelse – undantag för generationsskiften var inte tillämpligt

Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked om kvalificerade andelar vid ett generationsskifte. Ett förfarande med inlösen av aktier ansågs inte utgöra överlåtelse och därmed skulle andelarna i ett nystartat bolag till vilket andelsägaren sålt sina andelar, anses kvalificerade. Undantaget avsett att förenkla generationsskiften i fåmansföretag kunde inte tillämpas.

A som ägde aktier i X AB, där han också var verksam, ville genomföra ett fullständigt generationsskifte. Övriga aktier ägdes av hans söner B och C, och indirekt av D som också var anställd i bolaget. Sönerna hade erhållit sina aktier i gåva av A. För att genomföra generationsskiftet avsåg A att överlåta sina aktier i X AB till ett nystartat trädabolag, Y AB, och därefter dra in alla de aktier som ägs genom det nystartade bolaget. A skulle därefter varken vara verksam i X AB eller Y AB. A ville veta om det planerade generationsskiftet skulle innebära att hans ägande i Y AB var okvalificerat och eventuell senare utdelning därför skulle beskattas med 25 %.

En andel i ett bolag är som huvudregel kvalificerad om företaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag. Detta innebär alltså att en andel kan avkvalificeras efter en karenstid om fem år, om han eller de närstående upphör att vara verksamma i bolaget. Karenstiden kan dock hindras från att börja löpa om andelsägaren eller närstående till denna bedriver samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget som andelsägaren avyttrade sina andelar i. Detta skulle innebära att A:s andelar i Y AB fortsatt skulle anses kvalificerade så länge som någon närstående är verksam i X AB och fem år därefter.

För att underlätta generationsskiften infördes därför nyligen ett undantag för bestämmelserna om samma och likartad verksamhet. Om förutsättningarna är uppfyllda ska andelen inte anses kvalificerad. Den första förutsättningen är att det fåmansföretag som andelsägaren äger andelar i, direkt eller indirekt, ska ha överlåtit en andel i ett fåmansföretag. Men vad som menas med överlåtelse är inte definierat varför frågan aktualiserades för A.

Skatterättsnämnden fann att ett inlösenförfarande inte kunde anses utgöra en överlåtelse, eftersom ingen reell äganderättsövergång äger rum. A:s aktier i Y AB skulle därmed fortsatt vara kvalificerade. Hade Y AB däremot löst in alla aktier utom två som därefter såldes till sönerna hade undantaget varit tillämpligt och aktierna i Y AB okvalificerade.

Advice har tidigare skrivit en artikel om generationsskiften. Artikeln hittar du här.

Scroll to Top