Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar vid permittering

Nya regler för stöd vid korttidsarbete har presenterats och förtydligar vad som gäller för vinstutdelning och andra värdeöverföringar. De nya reglerna påverkar företag som erhållit korttidsstöd och som fattat beslut eller verkställt beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar två månader innan och följande sex månader efter stödperioden. Om bolaget har fattat eller verkställt sådant beslut kan bolaget bli återbetalningsskyldigt för utbetalt korttidsstöd.

De nya reglerna har föreslagits träda i kraft den 15 februari 2021 och föreslås gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Tillväxtverket aviserar att fram till dess att den nya lagen träder i kraft kontrolleras vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under ett företags stödperiod, under de två månader som ligger före stödperioden samt under de sex månader som följer efter stödperioden, dvs en motsvarande period som gäller i den föreslagna nya lagen.

De nya reglerna om korttidsstöd följer till viss del de regler som gäller för omställningsstödet. För företag som mottagit korttidsstöd innebär det att bolagets styrelse, stämma eller motsvarande organ inte får fatta eller verkställa beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfond för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna två månader innan och följande sex månader efter stödperioden.

Om företaget som sökt korttidsstöd ingår i en koncern hindras även koncernens moderbolag att fatta eller verkställa sådana beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar. Det får noteras att det råder osäkerhet om vad som gäller vid utdelning från moderbolag enligt de tidigare reglerna då det saknas ett tydligt ställningstagande från Tillväxtverket om detta.

Ingår förtaget i en koncern kan företaget lämna koncernbidrag under en stödperiod utan att det inverkar på rätten till stöd. Vad gäller nuvarande regler, innan de föreslagna reglerna träder i kraft, har Tillväxtverket uttalat att myndigheten gör bedömningen att koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas.

Beslut om och verkställande av vinstutdelningar och värdeöverföringar samt koncernbidrag i bokslut som inträffat innan den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Scroll to Top