Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Jerseybolag godkänns – trots 0 % i skatt

Huruvida utländska bolag godkänns i skattehänseende har varit föremål för prövning i ett antal fall. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu i en nyligen meddelad dom ansett att ett private limited bolag hemmahörande på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig och skattemässig jämförelse vid prövning av näringsbetingade andelar – även om det inte skulle betala skatt.

Reglerna om skattefrihet på utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar finns för att undvika att inkomster beskattas i flera led i bolagssektorn, så kallad kedjebeskattning. Även ett bolags ägande i ett utländskt bolag kan betraktas som näringsbetingat förutsatt att det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en jämförelse. Det utländska bolaget ska i stor utsträckning överensstämma med ett svenskt aktiebolag civilrättsligt och därtill utgöra ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. I tidigare rättsfall har det slagits fast att med att bolaget ska utgöra ett inkomstskattesubjekt ska det i en faktisk mening utgöra ett inkomstskattesubjekt.

Sökanden som är ett svenskt aktiebolag överväger att förvärva aktier i ett bolag hemmahörande på Jersey. Enligt skattelagstiftningen på Jersey är ett Jersey Private Limited bolag obegränsat skattskyldig för samtliga av sina inkomster om det har hemvist där. Skattesatsen är som utgångspunkt 20 procent men är beroende av vad för slags inkomster ett bolag har.

Jerseybolagets inkomster är till viss del från fastighetsuthyrning som beskattas till 20 procent och bolagets övriga inkomster omfattas av skattesatsen om 0 procent. Sökanden ville veta om ett ägande i Jerseybolaget klassificeras som ett näringsbetingat innehav. Vidare ville sökanden även veta om Jerseybolaget fortsatt skulle klassificeras som näringsbetingat om det sålde fastighetsinnehavet och ett senare år bara hade inkomster som inte beskattades alls. Av förhandsbeskedet i frågan framgår vidare att det endast är en ringa del av inkomsterna som omfattas av skattesatsen om 20 procent och att denna del över tid endast motsvarar ca 1 procent av de totala inkomsterna.

I domen slår HFD fast att bolaget i såväl en formell som ett verkligt avseende får anses som ett inkomstskattesubjekt på Jersey och att det därtill i tillräcklig grad motsvarar ett aktiebolag civilrättsligt. Aktieinnehavet i bolaget är därför näringsbetingat vilket medför att utdelning till ett svenskt ägarbolag inte beskattas. Detta gäller även om Jerseybolaget gör sig av med fastighetsinnehavet och därmed inte kommer att ha några inkomster alls som beskattas enligt domen.

Vid ägande i utländska bolag är det ofta av vikt att dessa innehav utreds vid prövning av den svenska beskattning. Vi hjälper dig i frågor som gäller hur utländska innehav ska klassificeras och hanteras. Välkommen till oss för en diskussion om detta. 

Scroll to Top