Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Kammarrätten: Kan en stiftelse bildas vid stiftarens bortgång?

Advice har tidigare skrivit om utländska stiftelser som vid beskattningen inte uppfyllt kraven för att liknas vid en svensk familjestiftelse eftersom att stiftaren behållit rådigheten över tillgångarna. I en nyligen meddelad kammarrättsdom har domstolen däremot ansett det möjligt att vidta en rättshandling som innebär att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång anses motsvara en svensk familjestiftelse. Utbetalningar eller uttag till nästa generations förmånstagare har därvid tjänstebeskattas så som periodiskt understöd.

Skatteverket har i många ärenden som rör tillgångar i utländska stiftelser drivit en linje där den utländska stiftelsen anses motsvarar en svensk familjestiftelse vars utbetalningar ska tjänstebeskattas av mottagaren. Avgörande för bedömningen är om stiftelsetillgångarna anses avskilda och självständig förvaltade eller om dess förmånstagare har en sådan rådighet över den utländska stiftelsen att den snarare är att jämställa med en privat förmögenhet under särskild förvaltning. Skillnaden vid beskattning är att utbetalning från en stiftelse beskattas i inkomstslaget tjänst som ett periodiskt understöd medan utbetalning från en privat förmögenhet inte föranleder någon beskattning.

Klagandens far hade på 1980-talet genom att överföra en avskild förmögenhetsmassa startat en stiftelse i Liechtenstein. Av stiftelsens bistadgar framgick att fadern primärt var ensam förmånstagare samt att han hade full dispositionsrätt över stiftelsens medel. Dock skulle styrelsen, efter faderns bortgång, diskretionärt besluta om framtida utbetalningar. Det framgick även att klaganden, hans bror och deras ättlingar skulle inträda som förmånstagare vid faderns bortgång. De gavs dock ingen äganderätt till stiftelsens tillgångar och saknade rätt att förfoga över dessa.

Kammarrätten bedömde att stiftelsen under faderns levnadstid inte kunde motsvara en svensk familjestiftelse då han behållit rådigheten över tillgångarna. Domstolen ansåg däremot att det inte hindrar fadern från att ha vidtagit en rättshandling som innebär att det vid hans bortgång bildades en förmögenhetsmassa som från denna tidpunkt går att jämställa med en svensk familjestiftelse.

Vi på Advice har stor erfarenhet av att bistå när tillgångar utomlands ska tas hem och överväganden som då behöver beaktas. Avtalsvillkor i exempelvis stadgar och bi-stadgar (bye laws) är ofta avgörande för bedömningen. Inte sällan är det en tidigare generation som skapat något som nya generationer inte är lika bekväm med. Har er familj tillgångar i utlandet är ni välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Scroll to Top