Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden

Skatteverket har sedan länge haft en inställning att utländska stiftelser vanligtvis inte kan jämföras med svenska familjestiftelser och att dessa därför ska ses igenom. Skatterättsnämnden har nu prövat en liechtensteinsk stiftelse och beslutat att stiftelsens tillgångar ska beskattas som stiftarens eller förmånstagarens egna tillgångar.

B, som numera är avliden, hade donerat ett belopp till en stiftelse i Lichtenstein. Enligt stiftelsens tilläggsstadgar var B förste förmånstagare med rätt att förfoga över alla tillgångar utan begränsningar. Efter B:s bortgång skulle A, tillika sökanden, komma att bli förmånstagare med rätt att disponera kapitalet utan begränsningar.

Skatterättsnämnden ansåg att tillgångarna inte varit definitivt avskilda på det sätt som krävs för att den liechtensteinska stiftelsen skulle motsvara en svensk familjestiftelse. Stiftelsen får i stället anses ha haft ett förvaltaruppdrag för B:s räkning som efter dennes bortgång får anses ha fortsatt med A som uppdragsgivare. A ska därmed behandlas som ägare till tillgångarna och därför beskattas för löpande avkastning så länge A har kvar sina rättigheter som förmånstagare, men däremot inte för utbetalningar från stiftelsen.

Med Skatteverkets sedan länge hävdade inställning att utländska stiftelser vanligtvis ska ses igenom, har placerade tillgångar i dessa beskattats som stiftarens eller förmånstagares egna tillgångar. I fall där sådana tillgångar rättats hos Skatteverket på frivillig basis har Skatteverket i vissa fall, i motsats till tidigare fall, ansett att sådana stiftelser inte ska ses igenom. Det har fått till följd att hela tillgången tjänstebeskattas vid utbetalning i stället för att endast avkastningen kapitalbeskattas. Detta har medfört en rättsosäkerhet kring liknande fall. Skatterättsnämnden har nu i sitt besked bedömt att denna liechtensteinska stiftelse inte kan liknas vid en stiftelse enligt svensk rätt.

Vid frivilliga rättelser är det viktigt att se vilka omständigheter och villkor som gäller i det aktuella fallet. Detsamma gäller i andra frågor där utländska rättsfigurer på ett eller annat sätt ska betraktas i en svensk kontext. Återkom gärna till Advice om du har sådana frågor.

Scroll to Top