Allt stöd du och företaget behöver inom skatt

Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice.

Långsiktiga samarbeten

Vi skräddarsyr våra förslag utifrån varje enskild kunds förutsättningar – vi erbjuder inga färdiga produkter eller lösningar. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och väger alltid in både kortsiktiga vinster och långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi presenterar våra förslag.

Engagerade från start till mål

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit och  följer med kunden ända in i mål. Eventuella problem som dyker upp löser vi under resans gång.

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag [2014-04-07] Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu funnit att enbart försäljning av dotterbolagsaktier inte utgör en …

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag Läs mer »

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen [2014-04-07] Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen. De s.k. lättnadsreglerna, dvs. möjlighet till skattefri utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag, ska inte längre tillämpas. Dock ska sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 få utnyttjas till och …

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen Läs mer »

Skattefri pension vid flytt till Portugal

Skattefri pension vid flytt till Portugal [2014-04-07] Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal. För svenska pensionärer innebär detta, på grund av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, att tjänstepension från privat tjänst kan bli helt skattefri vid bosättning i Portugal. …

Skattefri pension vid flytt till Portugal Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln [2014-04-07] I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen funnit att bedömningen om utomstående ägande föreligger ska göras i det …

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln Läs mer »

Skattenyheter 2014

Skattenyheter 2014 [2014-04-07] Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari 2014. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste. 155 650 kronor kan en aktiv delägare i ett fåmansföretag ta ut till 20 procents beskattning med stöd av förenklingsregeln under 2014. På grund av de nya reglerna för fåmansföretagare som vi tidigare skrivit …

Skattenyheter 2014 Läs mer »

Glöm inte att betala skatten

Glöm inte att betala skatten! [2014-06-17] För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014. Räknar du med kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomstår 2013 och vill undvika kostnadsränta bör du senast ha betalat …

Glöm inte att betala skatten Läs mer »

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning [2014-06-18] Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Med finansnetto avses skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter …

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning Läs mer »

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter [2014-06-18] Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra god redovisningssed för avskrivningar på fastigheter. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten. Progressiv avskrivningsmetod har i många fall använts av nya bostadsrättsföreningar för att …

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter Läs mer »

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram [2014-09-01] Skattereglerna för incitamentsprogram ska ses över i en särskild utredning. Det gäller tilldelning av optioner och andra aktierelaterade instrument. Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. Detta då de olika regelverken i dagsläget inte tydligt hanterar uppkomna frågeställningar i samband med …

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram Läs mer »

Val 2014 special

VAL 2014 SPECIAL Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver. För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med …

Val 2014 special Läs mer »

Val 2014 special – oppositionspartierna

VAL 2014 SPECIAL Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver. För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med …

Val 2014 special – oppositionspartierna Läs mer »

Skattenyheter i korthet

Skattenyheter i korthet [2014-10-22] Nyheter i kortformat:  Sverige undertecknar avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning, t ex dator eller surfplatta Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.   Sverige har undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Hongkong var …

Skattenyheter i korthet Läs mer »

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse [2014-10-20] Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem. Utredningen ska …

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse Läs mer »

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag [2014-10-22] Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016. Utredningen föreslår bland annat att en ny …

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag Läs mer »

Gåva av fastighet

Gåva av fastighet [2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken. …

Gåva av fastighet Läs mer »

Senaste nytt för fåmansföretag

Senaste nytt för fåmansföretag [2014-10-20] Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.   Interna aktieöverlåtelser FÖRHANDSBESKED: Upprepade interna aktieöverlåtelser med följden att vinstmedel kunde tas ut till lägre beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomstslaget tjänst, bedömdes som skatteflykt. …

Senaste nytt för fåmansföretag Läs mer »

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet [2014-10-23] I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar - Advice Skatteinfo har hela listan. Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomstnivåer Skillnaderna i beskattning mellan lön och pension tas bort helt för pensionärer med inkomster upp till 120 000 kr …

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet Läs mer »

Advice skaffar hjärtstartare

Advice skaffar hjärtstartare Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, och endast 5% överlever. Om hjärtverksamheten kan återstartas inom 3 minuter kan 70% räddas till livet. Sedan en tid tillbaka finns det nu därför tillgång till hjärtstartare i Advice kontor, och hela personalen har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Tillbaka

Skattetillägg och skattebrott

Skattetillägg och skattebrott [2014-12-04] Den som undanhållit skatt kan enligt svensk lagstiftning dels påföras skattetillägg och dels åtalas för skattebrott. Påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är idag två separata förfaranden, vilket anses strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen kommer nu med ett nytt lagförslag som innebär ett gemensamt förfarande. Fördelen med lagförslaget är …

Skattetillägg och skattebrott Läs mer »

Nyheter på momsområdet

Nyheter på momsområdet [2014-12-04] Det har kommit två nyheter på momsområdet avseende redovisning av importmoms i skattedeklarationen och ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster. Redovisning av importmoms i skattedeklarationen Från och med 1 januari 2015 ska svenska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. De nya reglerna syftar till …

Nyheter på momsområdet Läs mer »

Samma eller likartad verksamhet

Samma eller likartad verksamhet [2014-12-04] Säljer man sitt verksamhetsbolag och sedan vill nyttja en del av vinstmedlen från denna försäljning i sitt nya verksamhetsbolag, samtidigt som man i ett annat bolag vill förvalta en del och nyttja reglerna kring karensbolag får man vänta på den fördelaktiga beskattningen. Aktierna i ett bolag anses vara kvalificerade, med följden …

Samma eller likartad verksamhet Läs mer »

Skatteinbetalning

Skatteinbetalning [2014-12-04] Om du fick slutskattebesked i september och har skatt att betala tillbaka ska pengarna finnas på Skatteverkets konto senast den 12 december. Slutskattebeskedet kommer i december till dig som inte fått detta tidigare. Har du anmält konto och har pengar att få tillbaka får du dem vecka 50. Har du inte anmält något konto …

Skatteinbetalning Läs mer »

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015 [2014-12-04] Statslåneräntan den 30 november 2014 har fastställts till 0,9 procent. Statslåneräntan den 30 november används vid flera olika skattemässiga beräkningar t.ex. vid beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln, vilket innebär att omkostnadsbeloppet för 2015 ska multipliceras med 9,9 % och sparat utdelningsutrymme ska räknas upp med 103,09%. Statslåneräntan får också betydelse …

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015 Läs mer »

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken [2014-12-04] Det var alliansens budgetförslag som gick vinnande från riksdagens omröstning igår. Skattemässigt är alliansens budgetförslag inte särskilt revolutionerande eftersom förslaget har utformats som en motreaktion mot regeringens budget. Det finns således i princip inga nya förslag utan inriktningen är att behålla nuvarande regler. I jämförelse med regeringens budget innebär därför …

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken Läs mer »

Advice är en rådgivare såväl när det gäller löpande frågor av ekonomisk, skatteteknisk art, som när det gäller beslut och åtgärder som får konsekvenser på lång sikt.

I samband med ett generationsskifte finns en rad frågor att ta ställning till – när ska barnen få ta del av föräldrarnas tillgångar? I vilken omfattning ska det ske, och vad ska arvtagarna få använda pengarna till?

Stöd, råd och hjälp med genomförandet
Vi har stöttat många familjer i diskussioner kring generationsskiften – det kan gälla exempelvis familjeföretag, andra aktiebolag eller skogs- och jordbruksfastigheter som ska övergå till den yngre generationen. Det är inte ovanligt att frågor kring rättvisa är centrala, till exempel hur ett eller flera syskon ska lösas ut på ett rättvist sätt.

Vi hjälper till med äktenskapsförord, gåvobrev och testamenten, och med bouppteckningar då familjemedlemmar avlidit. I de fall då kunden gått bort sammanställer vi en ekonomisk rapport till den överlevande parten.

Behöver du hjälp med ett generationsskifte? Kontakta oss!

Scroll to Top