Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

[2014-10-23] I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar – Advice Skatteinfo har hela listan.

 • Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomstnivåer
  Skillnaderna i beskattning mellan lön och pension tas bort helt för pensionärer med inkomster upp till 120 000 kr per år, samtidigt som skatten även sänks något för pensionärer med inkomster upp till 240 000 kr per år. Med förslaget vill man gynna de med lägst inkomster, det blir därför ingen skillnad för dem som har pension överstigande 240 000 kr per år.
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget för höga inkomster
  Jobbskatteavdraget trappas gradvis av för dem som har arbetsinkomster som motsvarar 50 000 kr i månaden eller mer. För arbetsinkomster som överstiger 123 000 kr per månad försvinner jobbskatteavdraget helt.
 • Uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt
  Den nuvarande regeringen anser att uppräkningen av den nedre skiktgränsen ska ske i en långsammare takt. De föreslår därför en nedre skiktgräns på 421 800 kr och en övre skiktgräns på 616 100 kr för beskattningsåret 2015. På inkomster över 421 800 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 % och på inkomster överstigande 616 100 kr tas ytterligare skatt ut med 5 %.
 • Särskild löneskatt för äldre
  Särskild löneskatt utgör en del av de sociala avgifterna. Det är arbetsgivaren som betalar in särskild löneskatt för sina anställda och för personer under 65 år är skattesatsen 24,26 %. Särskild löneskatt ska nu införas med 8,5 % på förvärvsinkomster till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Detsamma ska gälla för personer som inte fyllt 65 år men som under hela året fått hel allmän ålderspension.
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
  Nedsättningen av socialavgifterna för personer under 26 år tas bort. Ett omedelbart slopande anses leda till alltför kännbara effekter, därför föreslås att nedsättningen halveras under 2015 för att sedan upphöra helt vid utgången av 2015.
 • Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
  Pensionssparavdraget sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år under 2015 och slopas därefter helt från 2016.
 • Förändringar av RUT-avdraget
  – Skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas.
  Det maximala rutavdraget sänks till 25 000 kr för personer under 65 år. För de över 65 år ska taket fortfarande vara 50 000 kr då man antar att dessa personer kan ha ett ökat behov av hjälp. Anledningen till sänkningen är att RUT-avdraget ofta nyttjas av höginkomststagare men med ett lägre tak ska avdraget riktas till medelinkomsttagares behov.
  – Skattereduktionen för kockar, bartenders och inomhus poolrengöring slopas. I propositionen skriver Regeringen att de även avser att se över om det finns anledning att begränsa RUT-avdraget ytterligare.
 • Slopad skattereduktion av gåva till ideell verksamhet.
  Skattereduktion för gåva till ideell verksamhet föreslås slopas.
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
  Avdrag får inte längre göras för förvaltningsutgifter, t.ex. depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfack m.m.

Samtliga ändringar föreslås träda ikraft den 1 januari 2015 förutom slopandet av pensionsparavdrag, sänkningen av maxbeloppet för RUT-avdrag, slopandet av kockar m.fl. och gåvoavdraget som föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2016.

Dessutom accepterar Socialdemokraterna i en uppgörelse med Miljöpartiet att den sänkta restaurangmomsen blir kvar.

Många av de föreslagna ändringarna var aviserade redan före valet och kommer därför inte som någon överraskning. Med hänsyn till den korta tid som gått sedan regeringen tillträdde kan det förväntas att ytterligare förändringar på skatteområdet kommer framöver.

Regeringen föreslår även att diverse utredningar ska tillsättas t.ex. vill man ha en översyn av 3:12 reglerna. Regeringen anser att spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalvinst har ökat sedan skattereformen 1990/1991 och vill därför se över reglerna så att de uppfyller sitt syfte.

Regeringen vill även tillsätta en utredning om beskattning av den finansiella sektorn då den anses underbeskattad på grund av momsundantaget för finansiella tjänster. Regeringen och vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse och som ett led i detta arbete har man nu bestämt att tillsätta en utredning om skatteplanering i välfärdssektorn. Därutöver kommer även paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering också att utredas.

Scroll to Top