Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva

[2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om s.k. kattrumpa, med vilket avses gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta domstolen avkunnade 2013 en dom avseende stämpelskatt vid dylika överlåtelser som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra gåva eller inte. Nu fastställer HFD skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked att en kattrumpa, inkomstskattemässigt, utgör gåva.

2013 kom HD med ett nytt avgörande avseende stämpelskatt där det fastslogs att utgångspunkten vid en kattrumpa är att gåvoavsikt saknas till ett aktiebolag. Av den anledningen kunde en kattrumpa inte anses utgöra gåva vilket medförde att stämpelskatt skulle tas ut vid den här typen av överlåtelser. Efter detta befarades att en ändring även skulle ske inkomstskattemässigt, vilket skulle få konsekvensen att det sågs som en försäljning med kapitalvinstbeskattning som följd.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från den 26 juni 2015 fastställt skatterättsnämndens förhandsbesked. Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet ska behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen. Konsekvensen av detta är alltså att någon kapitalvinstbeskattning inte ska ske. Överlåtelsen utlöser emellertid fortsatt stämpelskatt.

Avgörandet är välkommet då stämpelskattmålet från 2013 medförde stor osäkerhet om rättsläget. Genom HFD:s avgörande är det klart att s.k. kattrumpor inkomstskattemässigt utgör gåvor.

Scroll to Top