Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning

Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning

[2015-06-30] Finansdepartementet har den 22 april 2015 remitterat en promemoria med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning från utländska företag om utdelningen får dras av som ränta i det utdelande utländska bolaget.

Förslaget gäller endast vinstutdelningar som är hänförliga till s.k. hybridlån vilka är avdragsgilla i det utländska bolag som lämnar utdelningen och skattefria i det mottagande svenska bolaget enligt reglerna om näringsbetingade andelar. I promemorian föreslås även att, från och med den 1 januari 2016, skatteflyktslagen ska utvidgas till att även omfatta kupongskatt.

Förslaget att kunna tillämpa skatteflyktslagen även vid fastställande av underlag för kupongskatt har kritiserats av remissinstanser då det bland annat kan antas leda till tillämpningssvårigheter.

Scroll to Top