Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier

Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier

[2016-04-11] Kontinuitetsprincipen vid gåva gäller inte såvitt avser bedömningen av om aktier är kvalificerade i ett fåmansföretag.

Två bröder ägde aktier i ett holding bolag som i sin tur ägde en del av aktierna i ett verksamhetsbolag. Resterande aktier i verksamhetsbolaget ägdes av brödernas mor som var en passiv delägare.

Moderns aktier i verksamhetsbolaget var ändå kvalificerade på grund av att hennes systers barn och svåger arbetade i verksamhetsbolaget, d v s på grund av närståendes verksamhet.

Bröderna var inte verksamma i vare sig holdingbolaget eller verksamhetsbolaget och deras aktier var därför inte kvalificerade. Eftersom moderns systers barn (kusin) och moderns systers man (farbror) inte räknas som närstående till bröderna enligt 22 kap. 2 § inkomstslagen, var aktierna inte heller kvalificerade på den grunden.

Modern avsåg att ge bort en del av sina aktier i verksamhetsbolaget i gåva till bröderna. Bröderna ville därför veta om aktierna även skulle vara kvalificerade hos dem på grund av att dem var kvalificerade hos modern.

Skatterättsnämnden uttalade att det inte framgick av vare sig lydelsen i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen eller systematiken i kapitlet i övrigt att moderns gåvoöverlåtelse av aktierna i verksamhetsbolaget medför att aktierna även blir kvalificerade andelar hos bröderna. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde skatterättens förhandsbesked i mål nr 6020-15.

Kommentar

Av målet framgår att aktierna inte blir kvalificerade hos mottagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Den s k kontinuitetsprincipen som annars gäller vid gåvor omfattar därmed inte bedömnigen av om aktier är kvalificerade eller inte. För att aktier ska vara kvalificerade måste kraven i 57 kap 4 § inkomstskattelagen uppfyllas d v s genom egen eller närståendes verksamhet.

Scroll to Top