Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav

Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav

[2016-04-11]

Ett 14 % innehav i ett aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget medfört väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet. Minskas innehavet i bolaget till under 10 % föreligger dock ingen väsentlig anknytning längre.

Efter utflytt till utlandet avsåg en person, A, att vara ekonomiskt engagerad i Sverige genom sitt helägda bolag X AB. X AB ägde bland annat 14 % i ett verksamhetsdrivande bolag Y AB. De större ägarna i Y AB var en fysiker som innehade 14 % av kapitalet samt fyra aktiebolag och en privatperson som ägde cirka 5 % av aktierna. Resterande ägare innehade cirka 2 % vardera.

Skatterättsnämnden uttalade att ägarförhållandena i Y AB var sådana att ett fåtal aktieägare däribland A, tillsammans eller i olika konstellationer kan dominera bolaget. Därigenom är A:s grad av inflytande i bolaget väsentligt och han har därför väsentlig anknytning till Sverige. Om innehavet minskar till under 10 % bryts den väsentliga anknytningen. Av avgörandet framgår även att en eventuell börsnotering av Y AB inte påverkar bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger eller inte.

X AB var även delägare i andra bolag där någon verksamhet inte bedrevs och där A satt i styrelsen. I ett av dessa bolag uppgick innehavet till 9 %. Dessa innehav ansågs inte medföra att A fick väsentlig anknytning till Sverige.

Scroll to Top