Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse

Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse

[2016-04-11] Kammarrätten har i dom med mål nr 7235-7239-15 bedömt att en rättelse inte är gjord på den skattskyldiges eget initiativ utan efter utredning av skatteverket. Skattetillägg kan därmed tas ut.

Skatteverket skickade en förfrågan till den skattskyldige, A, där han ombads redovisa vilka utländska inkomster han haft under inkomståren 2010 och 2011. I förfrågan angavs att Skatteverket mottagit kontrolluppgift från utländsk myndighet som visade att A erhållit inkomst från utlandet.

I telefonsamtal med Skatteverket fick A information om att kontrolluppgiften avsåg belgiska bankkonton. A inkom därefter med en rättelse för taxeringsåren 2010 och 2011 avseende sina belgiska inkomster.

Ungefär ett år senare inkom A med en rättelse avseende inkomster från Luxemburg och Schweiz som hänförde sig till taxeringsåren 2009-2013. Fråga uppkom därför om A hade gjort en rättelse på eget initiativ, s k frivillig rättelse, av inkomsterna från Luxemburg och Schweiz, eller om Skatteverket genom sin förfrågan ett år tidigare medfört att det inte längre var möjligt för A att rätta de oriktiga uppgifterna.

Kammarrätten ansåg att Skatteverket genom sin förfrågan, som inte kunde anses vara av rutinmässig karaktär, inlett en kontroll av A:s samtliga utländska inkomster under åren 2010-2011. Att kontrollen inletts genom att verket erhållit kontrolluppgifter avseende belgiska inkomster och att A fått uppgift om detta vid ett telefonsamtal föranledde inte någon annan bedömning. Kammarrätten ansåg att A inte haft anledning att anta annat än att han även borde ha redovisat inkomsterna från Schweiz och Luxemburg avseende inkomståren 2010 och 2011.

Vidare anförde Kammarrätten att Skatteverkets förfrågan innebar att A borde ha haft anledning att anta att Skatteverket skulle komma att upptäcka de oredovisade inkomsterna från Luxembourg och Schweiz även för inkomståren 2008, 2009 och 2012. Skatteverkets förfrågan innebar därför att A:s möjligheter att rätta på eget initiativ inte längre kvarstod.

A invände i processen att han påbörjat arbetet med frivillig rättelse för inkomsterna från Schweiz och Luxemburg innan Skatteverkets förfrågan men att han inte meddelat verket om detta då rättelsen inte var klar. Kammarrätten uttalade att A dock inte på något sätt upplyst Skatteverket om att han påbörjat arbetet med en frivillig rättelse innan denna lämnades in. A ansågs inte ha rättat de oriktiga uppgifterna avseende inkomst från Luxembourg och Schweiz på eget initiativ.

Kommentar

Av domen framgår att rättelse på eget initiativ inte är möjligt när Skatteverket inlett en utredning om utländska inkomster. Det spelar ingen roll om rättelsen avser andra år än de Skatteverket har frågat efter.

Scroll to Top