Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster

Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster

[2016-04-11] Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från den 16 februari 2016, mål nr 2656-13 och 3238-12, medgivit avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fodringar men inte på näringsbetingade andelar.

Vad gäller målet med koncerninterna fordringar ansåg domstolen att avdragsförbudet i det aktuella fallet utgjorde ett hinder för kapitalrörelser mellan EU:s medlemsländer som inte kunde rättfärdigas.

Avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade andelar medgavs däremot inte eftersom ett sådant avdragsförbud inte ansågs oförenligt med EU-rättens bestämmelser om etableringsfrihet. Avdrag för förluster på näringsbetingade andelar är inte avdragsgilla oavsett om andelarna hänför sig till ett utländsk eller svenskt bolag. Det svenska systemet innebar därför ingen oförmånlig behandling av utländska investeringar jämfört mot svenska.

Scroll to Top