Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar

Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar

[2016-04-11] Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom med mål nr 15488-15 bedömt att ett irländskt s k private unlimited company with share capital, inte motsvarade ett svensk aktiebolag, något som medfört beskattning av kapitalvinster.

Det irländska bolaget omfattades av den irländska motsvarigheten till ABL och uppvisade stora likheter med ett svensk aktiebolag. Den enda skillnaden var att delägarna i det irländska bolaget var obegränsat ansvariga för bolagets åtaganden vid likvidation.

Förvaltningsrätten uttalade att, enligt praxis, utgör frågan om delägarens personliga ansvar en betydande del av bedömningen av om en utländsk bolagsform motsvarar ett svenskt aktiebolag. Av den anledningen kunde det irländska bolaget inte anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Konsekvensen av detta var att reglerna om näringsbetingade andelar inte var tillämpliga vilket medförde att en kapitalvinst på cirka 137 mkr blev skattepliktig.

I förvaltningsrätten i Stockholms dom med mål nr 19214–15, gällde det ett bolag med hemvist på Bermuda. Bolaget var inte föremål för beskattning på Bermuda och kunde inte betraktas som ett inkomstskattesubjekt där. Av den anledningen ansågs bolaget inte motsvara ett svenskt aktiebolag och utgöra näringsbetingade andelar. En kapitalvinst om cirka 35 mkr blev därför skattepliktig.

Båda avgörandena är överklagade till kammarätten.

Scroll to Top